Ředitel/ka ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Větrná 1063

Město Uherské Hradiště
13. 4. 2022

Město Uherské Hradiště vyhlašuje na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 1296/87/RM/2022/Veřejný, ze dne 11. 4. 2022, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace.

Požadavky:

 • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce ředitele školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • znalost školské problematiky a příslušných předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • znalost práce na PC,
 • občanská a morální bezúhonnost.

 Zájemci o konkursní řízení mohou podat v níže stanoveném termínu přihlášku do konkursního řízení (dále jen „přihláška“), která bude obsahovat minimálně:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené pracovní místo,
 • jméno a příjmení uchazeče,
 • datum narození uchazeče,
 • trvalé bydliště uchazeče,
 • korespondenční adresu uchazeče (liší- li se od adresy trvalého bydliště).

 K přihlášce musí být doloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů:

 doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

 • doklad o celém průběhu zaměstnání, délce praxe a pracovním zařazení, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemná koncepce dalšího rozvoje školy, max. rozsah: 4 strany formátu A4, písmo Arial, velikost písma:11, řádkování: jednoduché,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců),
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení), popř. doklad o jeho vyžádání – nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky je 1. srpna 2022.

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky včetně výše uvedených příloh:

poštou na adresu zřizovatele: Město Uherské Hradiště, Odbor kultury, školství a sportu, Masarykovo nám.19, 686 01 Uherské Hradiště

Podací razítko pošty nejpozději s datem 8. 5. 2022 nebo osobně do podatelny zřizovatele na adresu:

Masarykovo nám.19, Uherské Hradiště, nejpozději do pondělí 9. 5. 2022, do 12.00 hodin.

Obálka s přihláškou a přílohami musí být označena heslem:

 „NEOTVÍRAT!  KONKURS ZŠ a MŠ Větrná“

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů