Ředitel/ka ZŠ a MŠ Březůvky – prodloužení lhůty

Obec Březůvky
5. 2. 2021

Starosta obce Březůvky ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Březůvky se sídlem Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky okr. Zlín

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zaří­zení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte­rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;

Náležitosti písemné přihlášky:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu; poznámka: u mateřské školy popřípadě vysvědčení o maturitní zkoušce);
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pra­covního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);výpi
 • s z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Vyhlašovatel konkursu ROZHODUJE O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ nejpozději do dne 1. 4. 2021 do 12 hodin na adresu: Obec Březůvky, Březůvky 1, 763 45 Březůvky. Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

K výše uvedenému konkursnímu řízení, a to z následujícího důvodu: Vyhlašovatel prodlužuje lhůtu pro podání přihlášky, jelikož v dosavadním průběhu konkursního řízení nebyla podána žádná přihláška.

Odůvodnění rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že nebyla doručena žádná přihláška, která by byla v souladu se zadáním konkursu, rozhodl vyhlašovatel o prodloužení lhůty pro podání přihlášky do konkursního řízení.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 6. 2021

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů