Ředitel/ředitelka Základní školy Liptál

Obec Liptál
28. 4. 2022

Rada obce Liptál ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Liptál, okres Vsetín

Požadavky:

 • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele škol a školských zařízení podle
  zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,

K písemné přihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (vysvědčení o maturitní zkoušce nebo diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu),
 • doklad o průběhu zaměstnání, z kterého vyplývá délka pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky škol a školských zařízení (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.08.2022
Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte osobně nebo poštou nejpozději do 20.05.2022 do 12:00 hodin na Obec Liptál, Liptál 331, 756 31 Liptál. Za doručení písemné přihlášky se považuje datum a čas uvedený v razítku podatelny Obecního úřadu Liptál.

Obálku označte heslem KONKURS – NEOTVÍRAT.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů