Ředitel/ředitelka Křesťanské mateřské školy Staré Město

město Staré Město
25. 5. 2022

Město Staré Město vyhlašuje na základě usnesení Rady města Staré Město č. 78 bod 3.4./2022 ze dne 16.5.2022, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Křesťanské mateřské školy, Za Radnicí 1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

Požadavky:

  • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů,
  • občanská a morální bezúhonnost,

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:

  • doklady o požadované odborné kvalifikaci, v případě VŠ vzdělání diplom i vysvědčení o státní zkoušce, vysvědčení o maturitní zkoušce,
  • doklad o celém průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
  • strukturovaný profesní životopis,
  • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky škol a školských zařízení (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo: od 1. září 2022

Písemnou přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 18.07.2022  na adresu: Městský úřad Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město.

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů