Ředitel/ka Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R.

Město Rožnov pod Radhoštěm
25. 9. 2023

Město Rožnov pod Radhoštěm v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem ulice Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu,
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo,
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu,
 • datum narození uchazeče,
 • kontakty na uchazeče (e-mail, telefon, mobil),
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu),
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe a s uvedením konkrétního pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),
 • strukturovaný profesní životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče),
 • koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4, opatřené datem a podpisem uchazeče) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce, v níž uchazeč:
  • definuje vizi a dlouhodobé cíle rozvoje školy navazující na hlavní směry Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a dílčí cíle školy v horizontu 2 až 3 let,
  • popíše svou představu zlepšení podmínek pro pedagogickou práci,
  • představí nastavení vnitřní kultury školy, která má dopad na vzdělávání,
  • definuje systém profesní podpory pedagogických pracovníků,
  • popíše, jak hodlá využívat mimorozpočtové zdroje k rozvoji školy,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, podepsaný uchazečem. 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 1. 2024

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty lze podat v termín do 31. 10. 2023 včetně, a to:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději dne 31. 10. 2023) adresovanou na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor školství a kultury, oddělení školství a sportu Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, nebo
 • osobně na podatelnu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, Rožnov p. R. (rozhoduje razítko podatelny městského úřadu – datum podacího razítka nejpozději dne 31. 10. 2023).

Obálku označte slovy: KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ Pod Skalkou – NEOTVÍRAT.

 

Ing. Jan Kučera, MSc. v. r., starosta města Rožnov pod Radhoštěm

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů