Konkurz na ředitele/ku ZŠ Vsetín, Sychrov

Město Vsetín
23. 4. 2021

Rada města Vsetín ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Vsetín, Sychrov 97 se sídlem MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín.

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • formulace, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresa uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu;
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepce dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele / ředitelky: 21. srpna 2021.

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do 21. května 2021 do 13:00 hodin na adresu: Městský úřad Vsetín, podatelna, Svárov 1080, 755 01 Vsetín.

Obálku označte slovy “KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT” a heslem “KONKURS ZŠ SYCHROV”.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů