Konkurz na ředitele/ku MŠ s křesťanskou výchovou Uherský Ostroh

Město Uherský Ostroh
13. 4. 2021

Rada města Uherský Ostroh vyhlašuje v souladu s § 166 odst.2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) konkurzní řízení na  vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy s křesťanskou výchovou, Uherský Ostroh, Školní 679, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění
 • 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona
 • způsobilost k právním úkonům dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona
 • zdravotní způsobilost § 3 odst. 1. písm. d) zákona
 • znalost českého jazyka § 3 odst 1 písm. e) zákona

Požadavky:

 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů
 • organizační a řídící schopnosti
 • zkušenosti a vážný zájem uchazeče o pedagogiku Franze Ketta výhodou

Náležitosti písemné přihlášky:

 • název konkurzního řízení, jméno, příjmení titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní spojení

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci, nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom i vysvědčení)
 • ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně funkčního zařazení
 • strukturovaný životopis
 • koncepci rozvoje mateřské školy s křesťanskou výchovou (max. rozsah 3 stran strojopisu formátu A4)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 3 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný nástup:   1. 7. 2021, popř. dohodou.

Přihlášku včetně všech uvedených příloh doručte nejpozději do 5. 5. 2021 do 16.00 hod. na adresu: Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh.

Obálku označte heslem: „Konkurz KMŠ“ –  NEOTVÍRAT

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů