Konkurz na ředitele/ku MŠ Kroměříž, Gorkého 2566

Město Kroměříž
21. 5. 2021

Rada města Kroměříže ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace.

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona
  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů

Náležitosti písemné přihlášky:

 • formulace, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu
 • datum narození uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o odpovídající odborné kvalifikaci (vysvědčení o maturitní zkoušce nebo diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu)
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
 • strukturovaný profesní životopis
 • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky je 1. 1. 2022.

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty zašlete v obálce označené „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 15. července 2021 na adresu:

Městský úřad Kroměříž
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velké náměstí 115/1
767 01  Kroměříž

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů