Konkurz na ředitele/ku Domu dětí a mládeže Uherský Ostroh

Rada města Uherský Ostroh
13. 5. 2021

Rada města Uherský Ostroh vyhlašuje v souladu s § 166 odst.2a 3. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s vyhláškou MŠMT  ČŘ č.54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení  a konkurzních komisí  konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže, Uherský Ostroh, Nám. Sv. Ondřeje  47, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • odborná kvalifikace odpovídající § 17 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost českého jazyka

 Požadavky:

 • znalost problematiky organizace a řízení v organizaci volného času
 • organizační a řídící schopnosti

Náležitosti písemné přihlášky:

 • název konkurzního řízení, jméno, příjmení titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní spojení

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů a příloh:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci, nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom i vysvědčení)
 • ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně funkčního zařazení
 • strukturovaný životopis
 • koncepci rozvoje organizace DDM (max. rozsah 3 stran strojopisu formátu A4)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky (ne starší 3 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021

Přihlášku včetně všech uvedených příloh doručte nejpozději do 16. 6. 2021 do 16.00 hod. na adresu: Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh.

Obálku označte heslem: „Konkurz DDM“ –  NEOTVÍRAT

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů