Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Město Rožnov pod Radhoštěm
3. 2. 2020

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ

Město Rožnov pod Radhoštěm v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje

konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace

 

se sídlem ulice Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu;
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • kontakty na uchazeče (e-mail, telefon, mobil);
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

 

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (di­plom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu);
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe a s uvedením konkrétního pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče);
 • koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4, opatřené datem a podpisem uchazeče) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce, v níž uchazeč:
 • definuje vizi a dlouhodobé cíle rozvoje školy navazující na hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ a dílčí cíle školy v horizontu 2 až 3 let,
 • popíše svou představu zlepšení podmínek pro pedagogickou práci,
 • představí nastavení vnitřní kultury školy, která má dopad na vzdělávání,
 • definuje systém profesní podpory pedagogických pracovníků a stabilizace kvalitního pedagogického sboru,
 • charakterizuje způsoby řízení a odměňování zaměstnanců, které má v úmyslu na škole uplatnit,
 • popíše, jak hodlá využívat mimorozpočtové zdroje k rozvoji školy;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředi­tele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, podepsaný uchazečem.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2020

 

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty lze podat v termínu do 31. 3. 2020 včetně, a to

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději dne 31. 3. 2020) adresovanou na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor školství a sportu, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, nebo
 • osobně na podatelnu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 128, Rožnov p. R. (rozhoduje razítko podatelny městského úřadu – datum podacího razítka nejpozději dne 31. 3. 2020).

Obálku označte slovy: KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ Koryčanské Paseky – NEOTVÍRAT.

 

Ing. Radim Holiš v.r.

starosta města

Rožnov pod Radhoštěm

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů