Konkursní řízení na ředitele/ředitelku MŠ Uherský Brod-Těšov

Město Uherský Brod
10. 2. 2020

Rada města Uherský Brod ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy, Uherský Brod – Těšov, Školní 130, okres Uherské Hradiště se sídlem Uherský Brod – Těšov, Školní 130, PSČ: 687 34.

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;

Náležitosti písemné přihlášky:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu; poznámka: u mateřské školy popřípadě vysvědčení o maturitní zkoušce);
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele: 01.08.2020

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do 28.02.2020 do 14:00 hodin na adresu: Městský úřad, Odbor školství, kultury a sportu, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod.

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ MŠ – NEOTVÍRAT.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů