Konkurs na ředitele SŠ

Academic School, SŠ Zlín
25. 2. 2020

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

– odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících

– příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících

– plná způsobilost k právním úkonům

– bezúhonnost

– zdravotní způsobilost

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

– znalost školských právních předpisů a školské problematiky

– znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů

– znalost anglického jazyka alespoň v úrovni B1

– základní ekonomické znalosti

– organizační a řídící schopnosti

Obsahové náležitosti přihlášky:

– jméno, příjmení a titul uchazeče, kontakt pro další komunikaci s uchazečem, soupis jednotlivých příloh přiložených k přihlášce, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

– ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

– doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících

– přehled referencí o dosavadní činnosti uchazeče

– strukturovaný životopis

– vlastní vize fungování školy a koncepce jejího rozvoje (v rozsahu max. 5 stran strojopisu)

– výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

– lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce)

– souhlas se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu aRady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením„KONKURS – Academic School, Střední škola, s.r.o., Zlín IČO 26215829, nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín a „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 31. 3. 2020 do 16 hodin do podatelny.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů