Ředitel/ředitelka ZŠ Boršice u Blatnice

Obec Boršice u Blatnice
20. 7. 2021

Rada obce Boršice u Blatnice  ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, se sídlem 687 63  Boršice u Blatnice čp. 58.

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů

Nabízíme:

 • rodinné prostředí malotřídní školy, příjemný kolektiv a super žáky.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu
 • datum narození uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu)
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení, (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů)
 • strukturovaný profesní životopis
 • písemnou koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 stran formátu A4)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. září 2021

Písemnou přihlášku včetně všech výše uvedených dokumentů doručte nejpozději do pondělí  9. srpna 2021, do 12.00 hodin,  na adresu:

Obec Boršice u Blatnice
687 63  Boršice u Blatnice čp. 157

Obálku označte slovy:
KONKURSNÍ  ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů