Informace pro kolektivní zařízení při výskytu černého kašle

14. březen 2024
Management
Autor/ka článku: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Informace pro kolektivní zařízení při výskytu černého kašle

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vydala informace pro kolektivní zařízení při výskytu černého kašle.

Černý kašel neboli pertuse, je nakažlivá kapénková infekce. Nemoc se přenáší vzdušnou cestou při přímém styku s nemocným. Přenos předměty potřísněnými sekrety horních cest dýchacích je vzácný. Inkubační doba nemoci je 7-21 dní, nejčastěji 7-10 dní.

Rychlá a přesná diagnostika onemocnění pertusí je důležitá pro včasné zahájení správné antibiotické léčby, a tím snížení rizika přenosu na další osoby v kontaktu.

Opatření v kolektivních zařízení vyplývají z Vyhlášky č. 389/2023 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění, kde v příloze č. 3 vyhlášky, v čl. 7 písm. B jsou uvedena konkrétní Protiepidemická opatření v kolektivních zařízeních:

  1. Dítě po laboratorně prokázaném onemocnění způsobeném Bordetella pertussis nebo Bordetella parapertussis je možné přijmout do kolektivního zařízení až po ukončení cílené léčby antibiotiky;
  2. Do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertussis, se nepřijímají neočkované či neúplně očkované děti ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní;
  3. O zařazení dětí do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella parapertussis, rozhoduje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví;
  4. Nevnímavé děti k nákaze způsobené Bordetella pertussis, očkované řádně a v termínech, mohou do kolektivního zařízení docházet;
  5. Vnímavé děti k nákaze Bordetella pertusis z rodin, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertusis, mohou do kolektivního zařízení docházet až po 21 dnech od posledního styku s nemocným.

V rámci protiepidemických opatření v případě výskytu onemocnění v kolektivu je potřeba dbát na pravidelném větrání pobytových místností a dodržení četnosti úklidu, včetně dezinfekce.

Nad rámec těchto opatření Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, oddělení protiepidemické informujeme školy a školská zařízení o výskytu onemocnění v kolektivech prostřednictvím e-mailu nebo datovou zprávou – „Upozornění pro rodiče žáků třídy, kde se onemocnění vyskytlo“.

Státní zdravotní ústav prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR upozornil na rostoucí počty případů černého kašle již před několika týdny. Lze předpokládat, že se v letošním roce můžeme dostat na čísla více než 4 tisíce infikovaných. Jedinou spolehlivou ochranou je dodržování povinného očkování, v dospělosti pak přeočkování, přičemž první příležitostí je přeočkování proti tetanu ve 25. roce věku, kdy lze aplikovat trojkombinaci ochrany nejen proti tetanu, ale právě i proti záškrtu a černému kašli.

Pravidelné týdenní zprávy o vývoji počtu infekcí černým kašlem zveřejňuje Státní zdravotní ústav Praha na webových stránkách.