Informace o zápisovém lístku

31. březen 2020
Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Autor článku: Daniela Vašíčková
Informace o zápisovém lístku

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia. Více informací a vzory potřebných dokumentů najdete v tomto článku.

Informace o zápisovém lístku

1. Podle kterých právních předpisů se postupuje:

  • zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

2. K čemu slouží zápisový lístek?

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

3. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:

Pouze na uchazeče o denní formu studia, nevztahuje se na jiné formy vzdělávání (dálková, večerní, kombinovaná, distanční), nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou a zkrácené studium s výučním listem.

4. Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

U cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.

5. Postup při odevzdávání zápisového lístku: ZMĚNA!!!

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. počítáno 5 pracovních dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky). Tato lhůta platí pro všechny uchazeče, tedy i pro uchazeče přijaté do učebních oborů (škola nemůže tento termín zkracovat).

Termín odevzdání zápisového lístku
obory bez jednotné přijímací zkoušky 23. června 2020
čtyřleté obory s maturitní zkouškou 23. června 2020
šestiletá a osmiletá gymnázia 24. června 2020

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání se nelze odvolat. Uchazeč může letos uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí (§ 101 písm. b) správního řádu).  Pokud někteří přijatí uchazeči neodevzdali zápisový lístek, lze pak novým rozhodnutím přijmout ty uchazeče, kteří se umístili “pod čarou”.

6. Způsob vydání zápisového lístku:

V současné situaci  se zápisový lístek vydává na základě písemné žádosti, ve které je třeba uvést:

  • Jméno a příjmení uchazeče o studium;
  • Datum a místo narození uchazeče o studium;
  • Adresu bydliště, telefonní číslo, případně email uchazeče o studium;
  • Jméno zákonného zástupce u nezletilého uchazeče.

K vyplnění těchto údajů je možné použít přiložený formulář žádosti.

Vyplněnou žádost zašlete poštou (nelze e-mailem) na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nebo odevzdejte na podatelně krajského úřadu na výše uvedené adrese.

Zápisový lístek bude na základě těchto údajů zaevidován v databázi  a  žadateli následně zaslán poštou v obálce “s modrým pruhem”.

7. Náhradní zápisový lístek:

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

V současné situaci  lze o náhradní zápisový lístek požádat buď zasláním písemné žádosti poštou (nelze e-mailem) na adresu Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín  nebo podáním písemné žádosti na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje (v budově 21).  Doporučujeme využít přiložený formulář žádosti.

Náhradní zápisový lístek bude žadateli následně zaslán poštou v obálce “s modrým pruhem”.

8. Vydávání zápisového lístku je bezplatné

V případě dalších dotazů o přijímacím řízení na střední školy je možné se obrátit na pracovníky odboru školství, mládeže a sportu.

S ohledem na současnou situaci zasílejte případné dotazy na níže uvedené e-mailové adresy. 

Odpovědní pracovníci odboru školství:

jméno číslo dveří tel. číslo e-mail
Vladimíra Říhová 549 577 043 730 vladimira.rihova@kr-zlinsky.cz
Daniela Vašíčková 526 577 043 715 daniela.vasickova@kr-zlinsky.cz
Kateřina Vašíčková 526 577 043 737 katerina.vasickova@kr-zlinsky.cz
Pavla Fryštacká 527 577 043 741 pavla.frystacka@kr-zlinsky.cz
Soňa Mrlíková 527 577 043 712 sona.mrlikova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno 22. 4. 2020