Informace o zápisovém lístku

25. březen 2020
Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Autor článku: Daniela Vašíčková
Informace o zápisovém lístku

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia. Více informací a vzory potřebných dokumentů najdete v tomto článku.

Informace o zápisovém lístku

1. Podle kterých právních předpisů se postupuje:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpis.

2. K čemu slouží zápisový lístek?

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

3. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:

Pouze na uchazeče o denní formu studia, nevztahuje se na jiné formy vzdělávání (dálková, večerní, kombinovaná, distanční), nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou a zkrácené studium s výučním listem.

4. Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

U cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.

5. Postup při odevzdávání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případech kdy:

  • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické” střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

6. Způsob vydání zápisového lístku:

V současné situaci nouzového stavu lze o zápisový lístek požádat pouze písemně POŠTOU (nelze e-mailem).

Písemnou žádost zašlete na: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

V písemné žádosti je třeba uvést:

  • Jméno a příjmení uchazeče o studium;
  • Datum a místo narození uchazeče o studium;
  • Adresu bydliště, telefonní číslo, případně email uchazeče o studium;
  • Jméno zákonného zástupce u nezletilého uchazeče.

K vyplnění těchto údajů je možné použít přiložený formulář žádosti.

Zápisový lístek bude na základě těchto údajů zaevidován v databázi žadatelů.

7. Vydávání zápisového lístku je bezplatné

V případě dalších dotazů o přijímacím řízení na střední školy je možné se obrátit na pracovníky odboru školství, mládeže a sportu.

S ohledem na současnou situaci zasílejte případné dotazy na níže uvedené e-mailové adresy. 

Odpovědní pracovníci odboru školství:

jméno číslo dveří tel. číslo e-mail
Vladimíra Říhová 549 577 043 730 vladimira.rihova@kr-zlinsky.cz
Daniela Vašíčková 526 577 043 715 daniela.vasickova@kr-zlinsky.cz
Kateřina Vašíčková 526 577 043 737 katerina.vasickova@kr-zlinsky.cz
Pavla Fryštacká 527 577 043 741 pavla.frystacka@kr-zlinsky.cz
Dagmar Všetičková 527 577 043 712 dagmar.vsetickova@kr-zlinsky.cz