IKAP II – Projekt rozvoje vzdělávání

13. září 2021
O aplikaci ROSTEM 2050
Autor/ka článku: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
IKAP II – Projekt rozvoje vzdělávání

Hlavním cílem projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
 • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet –10 %, Zlínský kraj – 5 %
 • Příjemce dotace: Zlínský kraj
 • Partner projektu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Rozpočet partnera: 26 606 852,79 Kč
 • Období realizace partnera: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Aktivity realizované UTB ve Zlíně

 • rozvoj vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ/SŠ
 • POLY univerzita
 • podpora rozvoje matematické gramotnosti
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • využití šachů k podpoře rovných příležitostí ve vzdělávání