Hlas jako pracovní nástroj a rétorika jako umění hovořit před ostatními

18. říjen 2023
Kabinety
Autor/ka článku: Jana Cenková
Hlas jako pracovní nástroj a rétorika jako umění hovořit před ostatními

Není žádný důvod, proč by měli pedagogové přijmout hlasové problémy jako nevyhnutelnou součást povolání. Hlas je základním nástrojem komunikace pedagogů. Jejich schopnost vyjadřovat se hlasem má zásadní vliv na efektivitu výuky a interakci s žáky. Přesto se zdá, že řada učitelů a učitelek se během své pregraduální přípravy nebo i dosavadní pedagogické praxe vůbec nesetkala s informacemi o správném tvoření hlasu a vhodné realizaci mluveného projevu.

Jmenuji se David Vaculík, jsem profesionální herec, moderátor, lektor a nabízím vzdělávací a zážitkový seminář Rétorika a hlasová výchova pro pedagogy.

Nesprávná hlasová technika, nadměrný fonační tlak na hlasivky, křik, mluvení v nevhodné hlasové poloze, nadměrná hlasová zátěž a především nedostatečná, v mnoha případech zcela chybějící hlasová hygiena, jsou rizikové faktory, které ohrožují všechny skupiny pedagogů.

Tyto okolnosti přispívají k opakujícím se hlasovým indispozicím, které se projevují jako bolestivé podráždění hrdla, chrapot, ztráta hlasu, a dokonce i dlouhodobé onemocnění hlasových orgánů. Tyto problémy nejenom že ovlivňují výkon učitele, ale také mohou způsobit emoční stres a snížit jeho sebevědomí.

Náležité vzdělání a osvojení si základních technik řeči, by mělo být součástí každého studia tak, aby pedagog byl schopen postarat se nejenom o svůj hlas, ale také vést odpovídajícím způsobem k užívaní hlasu a péči o něj své žáky.

Stejně jako na hlasovou techniku by měli pedagogové dbát i na formální stránku svého řečového projevu. Pedagog působí jako mluvní vzor a jako takový musí dbát o vysokou úroveň svého veřejného vystupování. Nedodržování ortoepických pravidel, výplňová slovíčka, parazitní zvuky, chybějící oční kontakt, neúměrná gestikulace a v neposlední řadě i tréma. S tím vším musí pedagogové denně bojovat.

Výše zmíněné faktory spolu s chybějící hlasovou výchovou dělají z učitelského povolání jedno z nejtěžších možných.

Všechny tyto okolnosti si velmi aktivně uvědomuji a jako hlasový profesionál, s téměř 27letou praxí, nabízím pedagogům své zkušenosti a vědomosti.

V mém semináři se nejprve s pedagogy zaměříme na to nejpalčivější, tedy na práci s hlasem, hlasovou hygienu a správné užívaní českého jazyka. V druhé části potom probereme témata dotýkající se řečnických a prezentačních dovedností. Časová dotace je 5 hodin.

Probíraná témata

  • Kontrolované dýchání
  • Práce s hlasem
  • Hlasová hygiena
  • Aktivní oční kontakt
  • Sebejisté vystupování
  • Kontrolovaná gestikulace
  • Ortoepie – správná výslovnost
  • Práce s trémou
  • Paměť
  • Pohotové reakce 

V měsíci listopadu se seminář bude konat ve dvou termínech. 

Místo konání bude upřesněno dle počtu účastníků. Přihlášení je možné do 13. 11 (nebo 21. 11.) na e-mailu dvaculk@gmail.com. Seminář lze uspořádat také ve vaší škole pro celý pedagogický sbor. Seminář lze uhradit prostřednictvím šablon.

 

„… A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit…“

Karel Čapek: Chvála české řeči