Grantové možnosti pro střediska volného času a domy dětí a mládeže

24. říjen 2022
Pedagogové volného času
Autor/ka článku: Veronika Malinová
Grantové možnosti pro střediska volného času a domy dětí a mládeže

Střediska volného času a domy dětí a mládeže jsou ve většině případů příspěvkovými organizacemi, které mají omezené grantové možnosti. V tomto článku naleznete průběžné grantové výzvy, do kterých svůj projekt mohou přihlásit právě střediska volného času nebo domy dětí a mládeže.

Nadace ČEZ 

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací. Nejvýznamnějším dárcem nadace je ČEZ, a. s. a další společnosti Skupiny ČEZ. Jedním z projektů Nadace ČEZ je program Podpora regionů. Nadace ČEZ podporuje veřejně prospěšné projekty. Předkládané žádosti se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Dalším programem je Oranžové hřiště, jehož prostřednictvím Nadace ČEZ podporuje výstavbu a kompletní rekonstrukce hřišť. Pohyb na bezpečných dětských, sportovních, víceúčelových, workoutových a dalších hřištích dává radost a pomáhá k udržení zdravého životního stylu v každém věku.

Nadace J&T

Nadace J&T pomáhá rodinám s dětmi, které aktivně čelí nepřízni osudu. Poskytuje finanční i materiální pomoc a poradenství. Nadace poskytuje příspěvky jak fyzickým, tak právnickým osobám – neziskovým organizacím, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadace. Pomoc nadace směřuje především k ohroženým dětem za účelem prohloubení všestranné péče o ně a rodinám s dětmi ohroženým sociálním vyloučením a chudobou, lidem nemocným a s handicapem. Jednou z priorit nadace je rozvoj náhradní rodinné péče.

Konto Bariéry

Konto Bariéry, nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice, každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Jejím cílem je vracet handicapované zpět do života.

Jedním z projektů Konta Bariéry je Sport bez bariér. Sport pomáhá tělu i duši. Pro lidi s handicapem je navíc výbornou rehabilitací i příležitostí, jak získat nové kamarády. Konto Bariéry proto dlouhodobě podporuje sportovní aktivity lidí s postižením. A to organizace i jednotlivce všech generací. Zaměřuje se primárně na oblasti, které nejsou financovány ze státních zdrojů. ​

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Nadace se snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

Jedním z programů Nadace Olgy Havlové je Cesta k integraci. Odvíjí se od původního zaměření Nadace Olgy Havlové: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. O příspěvek z programu lze žádat průběžně po celý rok.

Fond Tři sestry pomáhají

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond Tři sestry pomáhají. Posláním fondu je podporovat ty potřebné, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou úrazu, nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Nadace České spořitelny

Komunitní grantový program České spořitelny a Nadace VIA Dokážeme víc podporuje projekty aktivních lidí, kteří mají nápady, jak vylepšit své okolí. Například zakládají spolky, upravují návsi, obnovují lavičky, studánky nebo zaniklé stezky, sází stromy, staví altánky k sousedským akcím a sami takové akce pořádají. V grantovém programu je možnost získat až 100 000 Kč na realizaci projektů, které dávají smysl, podpoří sousedskou spolupráci a v ideálním případě budou lidem k užitku i v dalších letech.

Karel Komárek Family Foundation

Karel Komárek Family Foundation je uzavřená grantová výzva na pomoc dětem ohroženým sociálním vyloučením. Jejím cílem je integrovat do společnosti ukrajinské děti z uprchlických rodin a české děti ohrožené sociálním vyloučením, a to prostřednictvím volnočasových a mimoškolních aktivit. Nadace rozděluje částku ve výši 500 000 Kč. Nadační příspěvky se udělují na školní rok 2022/2023. Výzva je určena pro domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, spolky Sokola a skautská střediska. Možnost podání žádostí do  30. 11. 2022.