Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů MŠ

29. duben 2019
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: Radka Dohnalová
Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 13. 12. 2018 rozvojový program, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly 7 “Podmínky předškolního vzdělávání” Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

Záměrem rozvojového programu je přispět k usnadnění přechodu na nový způsob financování regionálního školství v souvislosti s novelou § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb., kterou se mění systém financování regionálního školství, a to i v oblasti předškolního vzdělávání. Nový způsob financování byl novelou zákona č. 167/2018 Sb. odložen o jeden rok s účinností od 1. 1. 2020.

Podrobnosti k vyhlášení RP jsou uvedeny na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci Dotace a granty.

Program zajistí návaznost mezi současným a budoucím způsobem financování mateřských škol z hlediska překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů s ohledem na ustanovení § 1d vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb.

Program je vyhlášen na rok 2019 jako dvouetapový.

První etapa programu je stanovena pro období leden – srpen 2019, druhá pro období  září – prosinec 2019.

Žadatelem za právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy je příslušný kraj na základě podkladů jemu dodaných jednotlivými právnickými osobami.

Vyhlášení druhé etapy rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
MŠMT zveřejnilo dne 25. 4. 2019 výzvu k druhé etapě rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol. Cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol a dále také zohlednění možnosti prodloužit provoz v mateřských školách.

Druhá etapa programu je stanovena pro období září – prosinec 2019.

Žadatelem za právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy je příslušný kraj na základě podkladů jemu dodaných jednotlivými právnickými osobami.