Finanční vypořádání 2020

15. leden 2021
Informace pro všechny školy
Autor/ka článku: Ludmila Heřmanská
Finanční vypořádání 2020

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2020 se uskuteční podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., a bude realizováno podobným způsobem jako v letech předchozích.

Předmětem finančního vypořádání jsou finanční prostředky poskytnuté podle §§ 160 – 163 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání dotací bude za jednotlivé školy a školská zařízení předloženo v tabulce 1A.

Tabulka 1A) bude rozeslána na organizace předvyplněná spolu s pokyny k finančnímu vypořádání.

Termín pro předložení finančního vypořádání dotací za rok 2020 je pro všechny školy v působnosti Zlínského kraje stanoven na 28. ledna 2021.

Případné vratky poskytnutých dotací je třeba v termínu pro finanční vypořádání poslat spolu s avízem na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta. Ve variabilním symbolu je nutno uvést IČ, ve specifickém UZ vrácené dotace. Na každý účelový znak musí být jedno avízo včetně podrobného zdůvodnění nevyčerpané výše dotace.

Upozorňujeme, že u většiny účelových dotací je nutné předložit také jejich samostatná vyúčtování a u některých i závěrečné zprávy. Všechny formuláře byly součástí jednotlivých oznámení o poskytnutí dotace. Znovu jsou níže uvedeny v přehledu dle účelových znaků.

Za rok 2020 jsou předmětem finančního vypořádání též dotace na akce programového financování evidované v rámci EDS/SMVS. Tyto finanční prostředky se vypořádávají až po skončení celé akce, a to v tabulce 1B. Finančnímu vypořádání podléhají akce 133D321000072 a 133D531009432.

V rámci OP VVV jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2020 projekty, které byly v roce 2020 dle rozhodnutí poskytovatele finančně ukončeny. Seznam těchto projektů je uveden v příloze. Jejich finanční vypořádání bude vykázáno v tabulce 1B. V případě, že u projektů došlo ke snížení rozhodnutí v roce následujícím pro zahájení projektu a finanční prostředky byly vráceny, bude ve sloupci „Skutečně čerpáno“ uvedená částka ze snížené dotace a rozdíl částek bude vykázán ve sloupci „předepsaná výše vratky…“. V komentáři bude uvedeno, že příjemce vratku či její část plynoucí ze snížení rozhodnutí odvedl na účet kraje. Na vratky odváděné podle § 14 rozpočtových pravidel se pohlíží jako na (chybně) čerpané prostředky a jejich výše není pro potřeby finančního vypořádání zohledněna v žádném sloupci tabulky.

Tabulku 1B organizace zpracovávají ve spolupráci s ekonomickým odborem.

Školy a školská zařízení zřizovaná obcí mají většinu tabulek 1B již zpracovanou (vyřizuje Ing. Irena Hánová).