Etická výchova zlepšuje sociální klima škol

18. srpen 2021
Společenské vědy a umění
Autor/ka článku: Martina Němcová
Etická výchova zlepšuje sociální klima škol

V důsledku globalizace a změn životního stylu společnosti vzniká naléhavá potřeba seznamovat žákyně a žáky ve škole s etickými tématy tak, aby si vytvořili morální postoje a osvojili společensky přijatelné chování. Vzhledem k délce času stráveného ve škole a pestrosti aktivit se ukazuje, že základy etického chování vytvořeného v rodině je potřebné během školní docházky systematicky upevňovat.

Osobnost žákyň a žáků je nutné vést k etickým principům a hodnotám systematicky, ne nahodile a musí prolínat celým výchovně vzdělávacím procesem. Národní institut pro další vzdělávání zajistil v projektu Etická výchova a učebnice kvalitní výukové materiály (učebnice, pracovní listy, metodiky, audiovizuální pomůcky), které jsou využívány v praxi řadou škol. Pro potřeby pedagogů vytvořil v rámci projektu webové stránky www.etickavychova.cz s cílem zajistit informace, komunikaci pedagogů v oboru a bezplatně zpřístupnit vytvořené materiály všem zájemcům.

Proč učit etiku? Podívejte se na video na YouTube kanálu NPI ČR.

Obsahem předmětu etická výchova je výchovný program. Skládá se z deseti bodů, které podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka, a které mají opodstatněnou posloupnost:

 • Mezilidské vztahy a komunikace.
 • Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.
 • Pozitivní hodnocení druhých.
 • Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.
 • Komunikace citů.
 • Interpersonální a sociální empatie.
 • Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.
 • Reálné a zobrazené vzory.
 • Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.
 • Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.

Úspěšnost etické výchovy je založena na propracované a logické struktuře výchovného programu. Žák se naučí zvládat nejprve základní sociální dovednosti, které jsou předpokladem pro osvojení těch složitějších. Například žák dokáže přijmout sám sebe (vytvoří si pozitivní sebehodnocení) a teprve pak může pozitivně hodnotit druhé. Co sám nemá, nemůže autenticky promítat do sociálních vztahů.

Dnešní svět přináší řadu problémů do všech oblastí života společnosti. Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru proto tvoří i šest aplikačních témat. Díky nim mohou žáci vhodněji a efektivněji realizovat osvojené sociální dovednosti v každodenním životě.

Mezi aplikační témata patří:

 • Etické hodnoty
 • Sexuální zdraví
 • Rodinný život
 • Duchovní rozměr člověka
 • Ekonomické hodnoty
 • Ochrana přírody a životního prostředí

Předností etické výchovy je, že počet a oblasti aplikačních témat nejsou uzavřeny, takže tento doplňující vzdělávací obor je otevřen inovacím, které by reflektovaly a snažily se řešit nové problémy moderního člověka.

Metodiku, učebnice ke stažení, ale i vzory připravených hodin najdete na stránkách www.etickavychova.cz a www.rvp.cz

Zdroje informací: Národní pedagogický institut ČR, www.npicr.cz, Portál pro etickou výchovu ve školách v ČR www.etickavychova.cz