Druhé setkání vyučujících fyziky ze středních škol Zlínského kraje

5. únor 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jana Cenková
Druhé setkání vyučujících fyziky ze středních škol Zlínského kraje

V pondělí 14. ledna 2019 proběhlo na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně druhé setkání pedagogického kabinetu Fyzika, organizované pro pedagožky a pedagogy vyučující fyziku na středních školách ve Zlínském kraji. Účastníky přivítala a úvodní slovo k programu a průběhu setkání pronesla Mgr. Hana Tomášková, Ph.D., vedoucí pedagogického kabinetu Fyzika.

V první části programu promluvil prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., který na FAI působí od jejího založení, dříve jako děkan fakulty a člověk, jehož dlouholetým odborným zaměřením je automatizace a mikropočítače. Pan profesor Vašek promluvil na téma Fyzika v automatizaci a robotice. Komentoval a zdůraznil potřeby fyzikální připravenosti studentů pro studium uvedených oborů a uvedl několik konkrétních příkladů uplatnění a též možností spolupráce fakulty se středními školami.

V další části programu byli účastníci provedeni laboratořemi, kde jim zaměstnanci fakulty ukázali vybavení a představili praktické úlohy pro výukové účely. V laboratoři automatizace představil Ing. Pavel Navrátil, Ph.D. programovatelné automaty – inteligentní dům, posuvník palet, plničku lahví, model 2 šachtového výtahu, tančící fontánu, aj. V laboratoři robotiky předvedl Ing. Jiří Zátopek kartézského robota či zmenšeniny průmyslových robotů s šesti stupni volnosti pohybu. V laboratoři elektromagnetické kompatibility provedl Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D. účastníky bezodrazovou místností a pohovořil o měření EMC a konkrétních aplikacích.

Po krátké přestávce spojené s drobným občerstvením následovala odborně-populární přednáška na téma Statická elektřina aneb Proč se všude práší? Proč musíme uklízet? Tajemné kouzlo vodopádů a mystických míst. Syndrom nemocných budov. Ach ty blesky. Přednášku si připravil doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc z FAI, dlouholetý ředitel Ústavu elektroniky a měření, odborným zaměřením též fyzik. Jak sám název přednášky napovídá, pan docent Křesálek prezentoval řadu zajímavých souvislostí mezi elektrostatikou a situacemi, ve kterých se běžně lidé nacházejí.

Poslední část programu nazvaná Požadavky na absolventy SŠ pro studium na technických oborech VŠ, byla diskuse vedená Mgr. Hanou Tomáškovou, Ph.D. z Ústavu elektroniky a měření na FAI. V rámci této části bylo nejprve představeno technické zaměření fakulty, poté byla diskuse směřována na problematické partie pro studenty ve výuce fyziky při přechodu ze SŠ na VŠ, tedy ty, se kterými se studenti setkávají hned v prvním semestru jejich studia. Byly diskutovány znalosti a dovednosti žáků středních škol po ukončení středoškolského vzdělávání,  sdíleny zkušenosti s výukou na různých typech středních škol a nastíněny problémy, jejichž vazby souvisejí s výukou na ZŠ, ŠVP a dalšími. Z diskuse vyplynula témata, která budou rozvíjena na dalších setkáních.

Hana Tomášková, vedoucí pedagogického kabinetu Fyzika

OPVVV logo.png