Dotační výzva k podpoře školního stravování žáků základních škol v roce 2023

3. leden 2023
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Dotační výzva k podpoře školního stravování žáků základních škol v roce 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2023 dotační výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem Výzvy je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků základních škol prostřednictvím poskytnutí prostředků na úhradu nákladů spojených s poskytováním školního stravování za jednotlivé vybrané žáky.

Současně bude navázána a podpořena spolupráce ministerstva, základních škol a zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací v této oblasti.

Příjemcem dotace mohou být pouze právnické osoby zřízené v některé z následujících právních forem:

  • spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
  • účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církevních a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 31. ledna 2023.

Veškeré informace jsou uvedeny v souborech ke stažení.

 

Zdroj: MŠMT