Dotační výzva k podpoře školního stravování žáků základních škol v roce 2022

21. březen 2022
Dotační programy MŠMT ČR
Autor/ka článku: MŠMT ČR
Dotační výzva k podpoře školního stravování žáků základních škol v roce 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2022 dotační výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2022 dotační výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem této dotační výzvy je podpořit školní stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Dotaci lze využít také pro žáky, kteří jsou konfliktem na Ukrajině donuceni hledat útočiště v České republice a pobývají zde na základě víza za účelem strpění.

Současně bude navázána a podpořena spolupráce ministerstva, základních škol a zařízení školního stravování zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a nestátních neziskových organizací v této oblasti.

Příjemcem dotace mohou být pouze právnické osoby zřízené v některé z následujících právních forem:

  • spolek, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústav, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • nadace nebo nadační fond, zřízený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně prospěšná společnost, zřízena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církevních a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 18. dubna 2022.

 

Zdroj: MŠMT