Doporučený postup pro obce k průběhu a organizaci konkursního řízení pro konkursy vyhlášené od 1. 5. 2019

10. květen 2019
Informace pro obce
Autor/ka článku: Dalibor Blecha
Doporučený postup pro obce k průběhu a organizaci konkursního řízení pro konkursy vyhlášené od 1. 5. 2019

V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitele školské právnické osoby zřizované obcí nebo svazkem obcí a ředitele příspěvkové organizace jmenuje na pracovní místo ředitele zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.

Základní právní úprava:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon”);
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška o konkursech”), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích”);
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR);
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Jednotlivé úkony zřizovatele v konkursním řízení vykonává rada obce. (ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích). V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta (ustanovení § 99 odst. 2 zákona o obcích). Vyhláška o konkursech stanoví pro konkursní komise dva termíny:

konkurs_ZKOLA.jpg

Vyhlášení konkursního řízení

Konkursní řízení je vyhlášeno oznámením na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým. Aby nedošlo ke zpochybňování řádného vyhlášení konkursu, doporučujeme vždy zveřejnit oznámení na úřední desce obce.

V případě, že zřizovatel uvažuje o využití tzv. doplňkového hodnocení (kromě řízeného rozhovoru hodlá využít ještě jiný nástroj hodnocení), musí oznámení o vyhlášení konkursního řízení obsahovat upozornění pro uchazeče a rámcový popis doplňkového hodnocení (ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky o konkursech).

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení lze dále zveřejnit např. v denním tisku nebo na informačním a vzdělávacím portále Zlínského kraje Zkola.

Kontaktní osoby pro zveřejnění vyhlášení konkursu na portále Zkola:
Ing. Ilona Hrabcová, tel. 577 043 717, e-mail: ilona.hrabcova@kr-zlinsky.cz;
Bc. Jana Cenková, DiS., tel. 604 581 240, e-mail: jana.cenkova@zkola.cz.

Navržený text vyhlášení konkursu naleznete v příloze č. 2.

KONKURSNÍ KOMISE (dále jen „komise”)

Složení komise upravuje ustanovení § 2 vyhlášky o konkursech takto:

 1. dva členové určení zřizovatelem;
 2. jeden člen určený krajským úřadem;
 3. 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí;
 4. 1 člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady;
 5. 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce;
 6. u základních škol 1 člen, kterým je člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků určený volbou školské rady; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.

Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele, může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.

Organizačně a administrativně zabezpečuje průběh konkursu tajemník komise. Funkci tajemníka vykonává fyzická osoba pověřená zřizovatelem. Tajemník není členem komise.

Zřizovatel musí oslovit externí subjekty nominující ty členy komise, kteří nejsou určeni zřizovatelem. Je tedy třeba:

1) Požádat Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, o určení člena konkursní komise.

2) Požádat Českou školní inspekci, Zarámí 88, 760 01 Zlín, o určení jednoho školního inspektora České školní inspekce a dvou členů podle §2 odst. 3 písm. c) vyhlášky;

3) U základních škol vyzvat předsedu školské rady, aby zorganizoval volbu zástupce školské rady. Jméno a příjmení takto vybraného zástupce školské rady pak předseda školské rady předá zřizovateli (doporučujeme se zápisem o volbě).

4) Vyzvat ředitele školy/školského zařízení, na které je vypsán konkurs, aby zorganizoval tajnou volbu pedagogického pracovníka dané školy/školského zařízení na pedagogické radě. Jméno a příjmení pedagogického pracovníka určeného tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady, pak ředitel školy/školského zařízení předá zřizovateli (opět doporučujeme se zápisem o volbě).

Neurčí-li pedagogická rada nebo školská rada člena komise nejpozději do 30 dnů od předložení žádosti zřizovatele, nebo pokud určený člen odmítne funkci vykonávat, jmenuje člena komise, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo člen školské rady, zřizovatel.

Návrhy žádostí o určení členů do konkursní komise je v příloze č. 3

Činnost konkursní komise

Jednání komise je neveřejné. Komise je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň 5 členů komise včetně předsedy. Komise zasedá na dvou jednáních.

První jednání komise:

 • Komise posoudí, zda přihlášky splňují požadavky podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky o konkursech. Přihlášku podanou pozdě a přihlášku nesplňující požadavky podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky o konkursech předseda komise vrátí uchazeči bez dalšího projednání a s uvedením důvodu vrácení. Tento uchazeč se konkursního řízení dále neúčastní.
 • Pokud bylo v oznámení o vyhlášení konkursního řízení uvedeno využití doplňkového hodnocení, komise se usnese, zda doplňkové hodnocení využije.
 • Komise se dále dohodne, v jakém pořadí budou uchazeči zváni k rozhovoru a jak bude řízený rozhovor probíhat. Určí datum a čas konání konkursu.
 • Komise odešle uchazeči nejpozději 14 dní přede dnem konání konkursu pozvánku, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu, a to doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu, kterou uchazeč sdělí v přihlášce, nebo do datové schránky, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce, nebo na adresu elektronické pošty uchazeče, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce. Součástí pozvánky ke konkursu musí být též informace o obsahu a průběhu doplňkového hodnocení, pokud bude v konkursu použito.

Tajemník komise pořídí o průběhu prvního jednání komise zápis (vzor zápisu v příloze)

Druhé jednání komise – konkurs:

 • Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, doplňkového hodnocení (bylo-li použito), vyjádření odborníků (pokud byli přizváni), popř. na základě dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Řízený rozhovor trvá nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut. Ve vyhlášce je přímo uvedeno, že má být zaměřen zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
 • Po ukončení řízených rozhovorů si komise vyžádá odborná vyjádření od přizvaných odborníků (pokud byli podle § 2 odst. 5 vyhlášky přizváni).
 • Vhodnost uchazečů: V rámci hodnocení nejdříve komise hlasuje o vhodnosti uchazeče na pracovní místo ředitele školy/školského zařízení. Vhodným uchazečem je takový uchazeč, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. (vzory hlasovacího lístku v příloze).
 • Pořadí uchazečů: Pokud jsou vhodní dva a více uchazečů, sestaví následně každý člen komise vlastní pořadí těchto uchazečů, a to od nejvhodnějšího po nejméně vhodného uchazeče. Pořadí uchazečů předají všichni členové komise předsedovi (vzory hlasovacího lístku v příloze). Předseda komise provede za účasti všech členů komise celkové vyhodnocení konkursu a určí výsledné pořadí uchazečů (postupem uvedeným v § 5 odst. 5 vyhlášky o konkursech).
 • Oznámení výsledku: Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise oznámí bez zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou předsedou komise vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou (způsobem podle ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky o konkursech), a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů. Tajemník komise pořídí o průběhu konkursního řízení zápis (vzor v příloze). Tajemník komise předá zřizovateli bez zbytečného odkladu zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursu. V případě odmítnutí podpisu zápisu členem komise se do zápisu uvede důvod odmítnutí. Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter. Jmenování ředitelky/ředitele

Po konání konkursního řízení zřizovatel jmenuje ředitele školy/školského zařízení a stanoví mu plat.

Dále je třeba bez zbytečného odkladu změnu v osobě ředitele promítnout do rejstříku škol a školských zařízení, do registru osob (ROS), do obchodního rejstříku apod.