Dohoda o společném školském obvodu

20. duben 2017
Informace pro obce
Autor/ka článku: Michal Duda
Dohoda o společném školském obvodu

Ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), obsahuje zmocnění ke stanovení školských obvodů spádové školy a umožňuje několik způsobů vymezení školských obvodů s ohledem na to, je-li zřizovatelem školy obec nebo svazek obcí.

V případě, že obec zřizuje pouze jednu základní školu, ale nezajišťuje v ní základní vzdělávání (respektive plnění povinné školní docházky) v plném rozsahu, například pouze I. stupeň ZŠ, musí mít uzavřenou dohodu s jinou obcí o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro vzdělávání dětí, v daném případě od 6. až 9. ročníku. V této souvislosti musí rovněž stanovit obecně závaznou vyhláškou část společného školského obvodu základní školy.

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR naleznete Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů (stav od 1. 1. 2017) včetně vzorů obecně závazné vyhlášky obce, o vymezení školských obvodů.

V souladu s § 180 odst. 1 školského zákona zabezpečují dotčené obce, které jsou smluvními stranami dohody, výdaje školských zařízení sloužících základní škole ve společném školském obvodu (např. zařízení školního stravování, školní družina), a to poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích, nedojde-li mezi obcemi k jiné dohodě. Školský zákon tedy stanoví pravidlo, které se použije podpůrně a současně umožňuje smluvním stranám dohodnout odlišná pravidla.

Právním titulem úhrady podle § 180 odst. 1 části věty za středníkem školského zákona je samotná veřejnoprávní smlouva o společném školském obvodu, pokud samotný proces úhrady upravuje. V případě, že tato smlouva tuto věc výslovně neřeší, je právním titulem přímo školský zákon. Úhrada nemá být z materiálního hlediska účelově určeným a vyúčtovatelným plněním. Přispívá se jí totiž do rozpočtu zřizující obce na výdaje, které již například mohly být uhrazeny.

V rámci metodické činnosti poskytujeme případný vzor dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy, která je z pohledu právního veřejnoprávní smlouvou koordinační a to podle ustanovení § 160 odst. 6 správního řádu.

Obdobně se postupuje při zajišťování podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 školského zákona do mateřských škol zřizovaných jinou obcí (§ 179 odst. 3 školského zákona).