Dodatek k opatření obecné povahy – úprava některých pravidel konání maturitních zkoušek v roce 2021

17. únor 2021
Zákony, vyhlášky a nařízení vlády
Autor/ka článku: Michal Duda
Dodatek k opatření obecné povahy – úprava některých pravidel konání maturitních zkoušek v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá pravidla konání maturitních zkoušek v roce 2021 v návaznosti na opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č. j. MSMT-3267/2021-1.

Tímto dodatkem k opatření obecné povahy se upravují některá pravidla konání maturitních zkoušek v roce 2021, dále se určuje, za jakých podmínek žák může požádat o opakování ročníku a stanoví se pravidlo, kdy se předává vysvědčení žákům, kteří se v měsících červenci a srpnu účastní praktického vyučování. Tento dodatek k opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 15. února 2021.

Zdroj: MŠMT

Soubory ke stažení