Digitální kompetence – klíčová kompetence pro život

21. červenec 2020
Informatika
Autor/ka článku: Daniela Růžičková
Digitální kompetence – klíčová kompetence pro život

Co je, nebo jsou, digitální kompetence? Základní myšlenka je jednoduchá: schopnost orientovat se v digitálním prostředí a zacházet s digitálními technologiemi, mít určitý nadhled nad tím, co digitální technologie kolem nás ovlivňují a schopnost na to vědomě a s porozuměním reagovat.

Chceme-li myšlenku rozvést, nevyhneme se zmínce o pronikání digitálních technologií do různých našich činností, o jejich vlivu prakticky na všechny oblasti lidských činností, mluvíme o všudypřítomnosti digitálních technologií. V práci, při zábavě, při zajišťování každodenních potřeb, při kontaktu s jinými lidmi, ale i ve spojení s ovlivňováním veřejného mínění politickou propagandou, kriminalitou, válečnými konflikty. Neobejde se bez nich průmysl, zdravotnictví, doprava, kultura, veřejná komunikace, služby… Hovoříme o všudypřítomnosti digitálních technologií.

Často říkáme nebo slýcháme, že digitální technologie jsou jen nástroje. S tím lze souhlasit, ale je potřeba vědět, že to nejsou jen nástroje, které nám umožňují dělat stávající činnosti lépe, rychleji, efektivněji, ale že se jedná o nástroje, které celé oblasti činností a problémů mění nebo vůbec navozují. Způsobují změny, na které je nutné se adaptovat. Stačí zmínit sdílenou ekonomiku a například služby jako Uber nebo Airbnb, možnosti streamování a jejich dopadů na právní systémy v oblasti ochrany autorských práv, umělou inteligenci a například autonomní vozidla a s tím související etické a právní otázky nebo 3D tiskárny pro stavbu domů a změny, které se výhledově dotknou celého stavebnictví. Proto v základní myšlence není obsažena jen schopnost zacházet s digitálními technologiemi, v úzkém slova smyslu ovládnout nějaký (aktuální) digitální nástroj ke konkrétní činnosti, ale i orientace v digitálním prostředí, tedy určitý nadhled nad tím, co digitální technologie kolem nás ovlivňují, a schopnost na to vědomě a s porozuměním reagovat.

Co bychom tedy měli dělat ve škole, aby naši žáci byli co nejlépe připraveni na život ve světě, který budou ovlivňovat digitální technologie způsobem, který nedokážeme příliš odhadnout? Návod je jednoduchý, provedení náročné. Právě kvůli tomu, že digitální technologie zasahují prakticky do každého oboru, je rozvoj digitálních kompetencí žáků úkolem každého učitele. Od počátku základního vzdělávání by si měl žák rozvíjet svoje digitální kompetence vázané na obsah vyučovacích předmětů a úkoly a činnosti v nich. S danou technologií se totiž naučí pracovat s větším porozuměním a trvaleji, pokud ji poznává při příležitosti, kdy technologii potřebuje při školní práci. Cenné je, že získává postupně zkušenost i potřebný nadhled nad prací s technologiemi díky různému vedení učitelů a různým oborovým kontextům. V digitálních kompetencích je velká oblast, která se netýká bezprostředně užívání technologií, ale je zaměřena na okolnosti či důsledky jejich využívání – bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana soukromí, ochrana práv a svobod v digitálním prostředí, etika i etiketa, aktivní občanství atd. Tyto okolnosti by měl žák zažít (většinou to samozřejmě bude jen ve školních nebo modelových podmínkách), nikoliv se o nich pouze dozvídat.

V aktualizovaném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsme ve vzdělávacích oborech zvýraznili ty části oborových obsahů, které vývoj digitálních technologií ovlivnil nejvíce. Jejich realizací bude každá škola pokládat základy rozvoje digitálních kompetencí žáků.

Co jsou digitální kompetence

V květnu 2018 bylo publikováno nové Doporučení Rady EU o klíčových kompetencích pro celoživotní vzdělávání, které reaguje na změny požadavků na kompetence v důsledku digitálních a technologických inovací, změn trhu práce a demografických změn v evropské společnosti a hospodářství.

Digitální kompetencí se v Doporučení rozumí sebejisté, kritické a odpovědné používání digitálních technologií a interakce s nimi při výuce, v práci a při účasti na dění ve společnosti. Zahrnuje informační a datovou gramotnost, komunikaci a spolupráci, mediální gramotnost, tvorbu digitálního obsahu (včetně programování), bezpečnost (včetně schopnosti snadno se pohybovat v digitálním prostředí a kompetencí souvisejících s kybernetickou bezpečností), otázky související s duševním vlastnictvím, řešení problémů a kritické myšlení.

Jedinci by měli chápat, jak mohou digitální technologie podporovat komunikaci, kreativitu a inovace, a měli by si být vědomi svých příležitostí, omezení, dopadů a rizik. Měli by chápat obecné zásady, mechanismy a logiku, na kterých jsou vyvíjející se digitální technologie založeny, a znát základní funkce a používání různých zařízení, softwarů a sítí. Měli by přistupovat kriticky k platnosti, spolehlivosti a dopadu informací a údajů zpřístupněných digitálně a být si vědomi právních a etických zásad platných pro interakci s digitálními technologiemi.

Jedinci by měli být schopni využívat digitálních technologií k podpoře svého aktivního občanství a sociálního začlenění, spolupráce s ostatními a kreativity v zájmu naplnění osobních, společenských nebo obchodních cílů. Dovednosti zahrnují schopnost používat, konzultovat, filtrovat, hodnotit, vytvářet, programovat a sdílet digitální obsah. Jedinci by měli být schopni spravovat a chránit informace, obsah, data a digitální identity, jakož i rozpoznávat softwary, zařízení, umělou inteligenci či roboty a efektivně s nimi pracovat.

Práce s digitálními technologiemi a obsahem vyžaduje reflexivní a kritický, zároveň však zvídavý, otevřený a progresivní postoj k jejich vývoji. Nezbytný je také etický, bezpečný a odpovědný přístup k využívání těchto nástrojů.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut České republiky, www.npicr.cz