Diagnostika nadaných dětí v České republice

1. říjen 2020
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané
Autor/ka článku: Martina Němcová
Diagnostika nadaných dětí v České republice

Odborná diagnostika nadání a talentu spadá v ČR do činnosti Pedagogicko-psychologických poraden, které posuzuji intelektové i mimo-intelektové nadání. Vycházejí nejen z psychologického vyšetření, ale také ze zpráv a posouzení odborníky v daných oblastech (jako je umělecká, vědecká a sportovní činnost apod.). Přesto je role rodičů v diagnostickém procesu nezastupitelná.

Diagnostiku intelektového nadání může provádět pouze diplomovaný psycholog ve spolupráci se speciálním pedagogem, a to za použití standardizovaných metod a testů. Výsledkem této diagnostiky je zpráva o tom, zda je dítě nadané. Diagnostika není jednorázovou záležitostí a obvykle se skládá z několika na sebe navazujících etap.

K odborné diagnostice nadání (do poradny) dítě obvykle navrhuje rodič/zákonný zástupce, učitelka/učitel nebo vedoucí volnočasového kroužku. Této první fázi se v odborné literatuře říká „nominace“.

 Prediagnostika mimořádného nadání (nominace)

Základní podmínkou prediagnostiky mimořádného nadání je existence podporujícího prostředí, které dítěti nabízí možnost projevit se.  Rozvoj nadání je sice ovlivněn individuálními faktory, ale sociální prostředí jako rodina, škola a vrstevníci jsou klíčoví. Nominaci nadaného dítěte obvykle provádí rodič či jiná pečující osoba, učitel, příp. další osoby z okolí dítěte. Ti si všímají projevů dítěte v rámci rozvíjejících aktivit, kde je možné nadání uplatnit. K nominaci mohou rodiče využít řadu materiálů, které jsou dostupné na internetu. Základní znaky nadání představuje také článek na tomto portálu Jak poznáme nadané dítě?

Psychologická diagnostika mimořádného nadání

Diagnostiku nadání provádí v ČR až školské poradenské zařízení. Aby bylo nezletilé dítě zde vyšetřeno, je k tomu třeba mít vyplněnou žádost, informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte a vyjádření školy.

Komplexní psychologická diagnostika mimořádného nadání by měla zahrnovat: analýzu dat z rodinné a osobní anamnézy, standardizovaný komplexní individuální test rozumových schopností, posouzení tvořivosti, zjištění osobnostních charakteristik a vlastností (včetně sociálních a komunikačních dovedností), analýzu výsledků pedagogické diagnostiky učitelů zaměřené na různé charakteristiky osobnosti dítěte/žáka a na jejich projevy v jeho chování, zjištění specifik práce s učivem a strategií myšlení (učební a kognitivní styly), analýzu motivace a zájmové činnosti, případně dle potřeby též profesní orientaci.

V případě mimointelektového nadání (např. uměleckého, sportovního) je nezbytné posouzení odborníkem v daném oboru.

Pedagogická diagnostika mimořádného nadání

Pedagogická diagnostika by se dala rozdělit na vstupní a kontrolní (průběžnou).

Vstupní pedagogická diagnostika se koná před zpracováním individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a je klíčová pro následné úpravy vyučovacího procesu, jež jsou vzhledem ke specifickým edukačním potřebám mimořádně nadaných žáků nezbytné. Doplňuje psychologickou diagnostiku o informace ohledně schopností a dovedností dítěte. Posuzuje se zejména zvládnutí školního trivia (čtení, psaní a počítání) a dalších schopností a dovedností ovlivňujících vzdělávací proces (např. grafomotorika, lateralita, pravorukost/levorukost, prostorové vnímání, sluchová a zraková percepce a matematické schopnosti). Nejčastějšími nástroji pedagogické diagnostiky jsou pozorování, rozhovor a analýza výsledků žákovy práce – mimořádné výkony a produkty v oblasti školní a mimoškolní (např. na základě portfolia) jakožto konkrétní projevy nadání.

Poznatky získané speciálně pedagogickým vyšetřením slouží zároveň jako podklad pro vzdělávací postupy stanovené individuálním vzdělávacím plánem. IVP odráží specifické edukační potřeby mimořádně nadaného dítěte, upravuje obsah výuky, volbu vhodných pedagogických postupů, atd.

Škola je povinna IVP žákovi s diagnostikovaným mimořádným nadáním sestavit, pokud to pedagogicko-psychologická poradna ve zprávě potvrzující mimořádné nadání dítěte doporučila.

Kontrolní (průběžná) pedagogická diagnostika se koná za účelem průběžného vyhodnocování efektivity a přesnějšímu vyladění IVP.

V případě mimointelektového nadání (např. uměleckého, sportovního) je nezbytné také posouzení odborníkem v daném oboru.

Závěrečná zpráva

Výsledkem celého procesu diagnostiky je závěrečná zpráva, ve které jsou mimo zjištění míry nadání dítěte další doporučení ohledně toho, jak s dítětem dále pracovat. O závěrech z celého identifikačního procesu informuje psycholog rodiče i dítě na osobní konzultační schůzce a doporučí, co dál.

 

Článek byl zpracován s využitím následujících zdrojů informací:

www.talentovani.cz

https://deti.mensa.cz/

www.nidv.cz/podpora-nadani

www.talentedchildrenproject.eu