Další dimenze internacionalizace v předškolním a školním vzdělávání

5. srpen 2021
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Autor/ka článku: Evropská komise
Další dimenze internacionalizace v předškolním a školním vzdělávání

Oblast poznatků o světě, o Evropě a výchova k mezinárodnímu dorozumění se stala běžnou součástí učebních osnov po vzniku Československé republiky v roce 1918, v průběhu doby byla ale poznamenána politickými a ideologickými okolnostmi. Evropská dimenze v současném pojetí byla zařazena do výuky na všech úrovních vzdělávání po roce 1989, i když formálně byla včleněna do oficiálních dokumentů později.

Významným impulzem pro zavedení evropské dimenze do vzdělávání byly strategické dokumenty České vzdělání a Evropa, tzv. Zelená kniha (1999) a Národní program rozvoje vzdělávání, tzv. Bílá kniha (2001). Zde byly formulovány následující cíle vztahující se k obsahu vzdělání:

 • potřeba komunikovat ve dvou jazycích,
 • výchova k toleranci, porozumění a respektu k jiným národům, rasám a kulturám,
 • zavedení nových témat: evropská integrace a multikulturní výchova,
 • cíle a důvody evropské integrace.

Tyto cíle se plně promítly do kurikulární reformy, která byla zakotvena ve školském zákoně platném od roku 2005. Výsledkem reformy jsou nové dokumenty pro vzdělávání žáků ve věku od 3 do 19 let, tzv. rámcové vzdělávací programy. Ty stanovují závazný rámec vzdělávání a vymezují standardní vzdělávací obsah pro danou etapu vzdělávání.

Pokud jde o podporu jazykového vzdělávání mimo rámec kurikula, je významnou iniciativou Evropská jazyková cena Label. Jejím cílem je podpořit nové iniciativy v oblasti výuky a studia cizích jazyků a rozšířit povědomí o nich v řadách odborné i laické veřejnosti. Ocenění je udělováno projektům realizovaným nejrůznějšími institucemi zapojenými do formálního i neformálního vzdělávání všech věkových skupin. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyděluje finanční částky pro oceněné projekty.

Preprimární vzdělávání

Závazným dokumentem pro preprimární vzdělávání je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), vypracovaný někdejším Výzkumným ústavem pedagogickým a schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s platností od 1. března 2005. Jedním z Rámcových cílů RVP PV je “osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost”.

Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, přičemž k mezinárodní dimenzi se vztahují následující body:

 • v oblasti 5.4 Dítě a společnost – dílčí cíl: vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • v oblasti 5.5 Dítě a svět – dílčí cíle: poznávání jiných kultur a rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Primární a nižší sekundární vzdělávání

Dokumentem závazným pro primární a nižší sekundární vzdělávání je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2004. V roce 2013 došlo k jeho obsahové revizi.

RVP ZV uvádí jako jeden z cílů základního vzdělání “vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi”.

Tematika evropské a globální dimenze prostupuje spolu s interkulturní dimenzí celým základním vzděláváním. V RVP ZV je součástí:

 • průřezových témat
 • několika vzdělávacích oblastí.

1. Průřezová témata

Rámcový vzdělávací program navrhuje, jak během základního vzdělávání průřezová témata realizovat v jednotlivých vzdělávacích oblastech, určuje, jaký by měl být jejich přínos pro rozvoj osobnosti žáka (v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, v oblasti postojů a hodnot) a stanovuje jednotlivé tematické okruhy.

a) průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Podstatnou část tohoto průřezového tématu tvoří výchova budoucích evropských občanů, rozvíjení vědomí evropské identity při respektování identity národní, podporování tradičních evropských hodnot jako je:

 • humanismus
 • svobodná lidská vůle
 • morálka
 • uplatňování práva
 • osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.

Tematické okruhy průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:

Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy.
Objevujeme Evropu a svět – naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života v evropských rodinách; životní styl a vzdělávání mladých Evropanů.
Jsme Evropané – kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; Evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich dopad na život jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže.

b) průřezové téma Multikulturní výchova

Toto průřezové téma, které zahrnuje interkulturní dimenzi, umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti.

Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu má zejména na vzdělávací oblasti:

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Člověk a společnost
 • Informační a komunikační technologie
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Člověk a příroda (především vzdělávací obor Zeměpis)

Tematické okruhy průřezového tématu Multikulturní výchova:

 • Kulturní diference
 • Lidské vztahy
 • Etnický původ
 • Multikulturalita
 • Princip sociálního smíru a solidarity

2. Vzdělávací oblasti RVP ZV

Z devíti vzdělávacích oblastí RVP ZV je výuka o Evropě je obsažena v následujících vzdělávacích oblastech:

ISCED 1 (prvním stupni základní školy)

 • vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (tematický okruhy Lidé kolem nás a Místo, kde žijeme).

RVP ZV si zde mimo jiné klade za cíl je vést žáka k

 • poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi,
 • k poznávání odlišných kultur,
 • uvědomění si významu a podstaty pomoci a solidarity
 • jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití
 • plnění povinností a společných úkolů.

V rámci učiva se oblast zaměřuje i na Evropu a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování.

ISCED 2 (druhý stupeň základní školy)

 • vzdělávací oblast Člověk a společnost (především Výchova k občanství: tematický okruh Mezinárodní vztahy, globální svět).

Očekávanými výstupy této vzdělávací oblasti jsou mimo jiné:

 • popsání vlivu začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování;
 • uvedení některých významných mezinárodních organizací a společenství, k nimž má vztah ČR, posouzení jejich významu ve světovém dění a popsání výhod spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích;
 • uvedení příkladů některých projevů globalizace, porovnání jejich kladů a záporů;
 • uvedení některých globálních problémů současnosti, vyjádření osobního názoru na ně a popsání jejich hlavních příčin i možných důsledků pro život lidstva;
 • objasnění souvislosti globálních a lokálních problémů, uvedení příkladů možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu.
 • vzdělávací oblast Člověk a příroda (vzdělávací obor Zeměpis: tematický okruh Česká republika)

Mezi očekávanými výstupy jsou:

 • porovnání států světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků;
 • uvedení příkladů účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států.

Výuka cizích jazyků

Pro podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy je na základě nařízení vlády vyhlašován dotační program Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Rada vlády pro národnostní menšiny vypisuje každoroční dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Více viz Specifická podpora příslušníků národnostních menšin v kapitole 12.

Vyšší sekundární vzdělávání

Úspěšným zakončením vyššího sekundárního vzdělávání je možné získat:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné vzdělávání na gymnáziích a odborné vzdělávání na středních odborných školách)
 • střední vzdělání s výučním listem (odborné vzdělávání)
 • střední vzdělání (odborné vzdělávání)

Závaznými kurikulárními dokumenty jak pro všeobecné, tak pro odborné vyšší sekundární vzdělávání jsou rámcové vzdělávací programy

Další podrobné informace najdete na webu Evropské komise.

 

Zdroj: Evropská komise, https://eacea.ec.europa.eu/