Chodil jsem na základní školu v zahraničí, nyní chci studovat střední školu v ČR

8. leden 2024
Cizinci a studium v cizině
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Chodil jsem na základní školu v zahraničí, nyní chci studovat střední školu v ČR

Řešení životní situace

Víte, jaké jsou podmínky pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole v ČR?

​Základní a nejdůležitější podmínkou k přijetí do střední školy je, že máte splněnou povinnou školní docházku (připomínáme, že to znamená absolvování 9 let vzdělávání v základní škole bez ohledu na prospěch) nebo jste získal/a základní vzdělání dříve než za 9 let (to se týká žáků mimořádně nadaných, kteří přeskočili některý ročník). Nezáleží na tom, jestli jste uvedenou podmínku splnil/a v základní škole v ČR nebo v zahraničí. Dále musíte splnit podmínky pro přijetí, které si stanovila konkrétní střední škola a prokázat zdravotní způsobilost pro vybraný obor vzdělání, pokud je tato podmínka stanovena v kritériích pro přijímání.

Máte po letech v zahraničí problém s češtinou a součástí přijímacího řízení je i zkouška z češtiny?

​Pokud jste se vzdělával/a ve škole mimo území České republiky, může vám být na žádost prominuta zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Vaše znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem (§ 20 odst. 4 školského zákona).

Je však nutné zdůraznit, že prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka je možné pouze v tom případě, že jste ani poslední část vzdělávání v základní škole neabsolvoval/a ve škole v ČR (byť například pouze poslední ročník) a také musíte o toto prominutí výslovně požádat ředitele dané střední školy před konáním přijímací zkoušky (nejlépe již současně s podáváním přihlášky).

Také je nutné zdůraznit, že obsah rozhovoru k ověření znalosti českého jazyka může být na jednotlivých středních školách odlišný, neboť bude ověřována znalost v rozsahu nezbytném pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Můžete být také přijati do vyššího než prvního ročníku?

Ano, i tato možnost přichází v úvahu. Bude potřeba domluvit se přímo s ředitelem zvolené školy, jaké bude mít podmínky pro vaše přijetí. Počítejte s vykonáním zkoušky, která by ověřila úroveň vašeho předchozího vzdělávání.

Je možnost hlásit se na střední školu omezena věkem?

Žádný právní předpis neomezuje přijetí na střední školu věkem.

Další informace k tématu

Splnění povinné školní docházky

Splnění povinné školní docházky se dokládá předložením příslušných dokladů, resp. dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy po dobu devíti roků. Pokud jste plnil/a povinnou školní docházku na území jiného státu, předkládáte uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském), pokud škola nesdělí, že takovýto překlad nevyžaduje.

Jednotná přijímací zkouška

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Uchazeči, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. Tito uchazeči jsou do výsledného pořadí všech uchazečů zařazeni na místo shodné s jejich pořadím v rámci tzv. redukovaného hodnocení (pořadí uchazečů sestavené dle výsledků testu z matematiky a dle hodnocení těch součástí přijímací zkoušky, které neověřují znalost českého jazyka).

Související legislativa