Chci vědět, zda mají rodiče právo na informace o průběhu a výsledcích mého vzdělávání?

19. prosinec 2019
Ostatní
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Chci vědět, zda mají rodiče právo na informace o průběhu a výsledcích mého vzdělávání?

Řešení životní situace

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích jejich vzdělávání. Mají rovněž právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte nebo nezletilého žáka.

Jste zletilý/á?

Práva rodičů

​Rodiče, popř. jiné osoby, které plní vyživovací povinnost vůči zletilým žákům a studentům, mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání tohoto žáka nebo studenta, a to bez ohledu na to, zda s tím tento zletilý žák nebo student souhlasí či nikoliv.

Víte, kde by mělo být uvedeno, jakým způsobem je právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání v praxi naplňováno?

Školní řád

​Konkrétní způsob, jakým bude v praxi právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání naplňováno, by měl být upraven ve školním řádu. Jedná se především o stanovení pravidelných časových intervalů, kdy budou tyto informace poskytovány přímo ve škole pedagogickými pracovníky (tzv. “rodičovské nebo třídní schůzky”).

Další informace k tématu

​Školský zákon v § 21 výslovně vymezuje základní práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků v oblasti poskytování vzdělávání a školských služeb. Zákonní zástupci  mají, kromě jiných, právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte nebo nezletilého žáka.

Související legislativa

Mohlo by vás zajímat

Kdo je zákonný zástupce?

​Ustanovení § 17 odst. 3 školského zákona zavádí legislativní zkratku “zákonný zástupce”. Zákonným zástupcem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., jsou rodiče, osvojitel nebo poručník dítěte.