Chci vědět, kdy mám splněnou povinnou školní docházku a kdy mám základní vzdělání

8. leden 2024
Docházka
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Chci vědět, kdy mám splněnou povinnou školní docházku a kdy mám základní vzdělání

Řešení životní situace

Splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělání jsou dvě odlišné věci, které často žáci ani rodiče nerozlišují. V profesním životě však mohou mít významný dopad při hledání zaměstnání.

Jaký je tedy mezi těmito pojmy rozdíl?

Splnění povinné školní docházky

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků. Do této doby se započítávají i roky, kdy žák případně opakoval některý ročník. Jednoduše řečeno – odchozením devíti let bez ohledu na prospěch má žák splněnou povinnou školní docházku a může ukončit své vzdělávání.

Základní vzdělání

Základní vzdělání již představuje určitý stupeň vzdělání. Podmínkou je úspěšné zvládnutí učiva devátého ročníku základní školy, tzn. celkové hodnocení na vysvědčení je PROSPĚL(A).

Další informace k tématu ze školského zákona

§ 36

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole.

§ 39

Žák, který byl v průběhu plnění povinné školní docházky přijat ke střednímu vzdělávání, pokračuje v plnění povinné školní docházky ve střední škole (víceletá gymnázia, víceleté konzervatoře)

§ 43

Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky

§ 45

Stupeň základního vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání. Stupeň základního vzdělání se získá po splnění povinné školní docházky rovněž úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání.

Ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání

§ 54

Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, vysvědčení o úspěšném ukončení druhého ročníku šestiletého gymnázia nebo čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání.

§ 55

Ředitel školy může žákovi, který po splnění PŠD nezískal základní vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku

Žákovi uvedenému v § 16 odst. 9 může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se ve vzdělávacím programu základní školy speciální pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou a pobočkou pro hlavní město Prahu.

Související legislativa

Mohlo by vás zajímat

Získání základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
​Mimořádně nadaný žák může být přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Může se tak stát, že úspěšně ukončí vzdělávací program základního vzdělávání dříve, než splní devět let povinné školní docházky, a získají doklad o dosažení základního vzdělání.

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti