Chci se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy

8. leden 2024
Odvolání a nespravedlnosti
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Chci se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy

Řešení životní situace

Chcete se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole?

​POZOR! Odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení má specifická pravidla, která upravuje školský zákon. Podat odvolání je nutné nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele střední školy, který rozhodnutí vydal. Podat ho můžete tak, že ho předáte osobně řediteli školy nebo prostřednictvím pošty. Lhůtu dodržíte, pokud odvolání předáte poště v poslední den lhůty. Odvolání podává zákonný zástupce (rodič) nebo žák, pokud je zletilý, a podepíše ho.

Chcete se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy v jiné věci než je výsledek přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole?

​Jakékoliv jiné odvolání než odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení se řídí správním řádem. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele střední školy, který rozhodnutí vydal. Podat ho můžete tak, že ho předáte osobně řediteli školy nebo prostřednictvím pošty. Lhůtu dodržíte, pokud odvolání předáte poště v poslední den lhůty. Odvolání podává zákonný zástupce (rodič) nebo žák pokud je zletilý a podepíše je! Do té doby, než bude vydáno rozhodnutí o odvolání, vám zůstávají vaše dosavadní práva, ale i povinnosti.

Další informace k tématu

​Během svého vzdělávání se setkáváte s nejrůznějšími druhy rozhodnutí, která vám ředitel školy vydává. Některá jsou pro vás pozitivní – jsou vydána ve váš prospěch, ředitel vyhovuje vaší žádosti, něco vám umožňuje (např. rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, povolení individuálního vzdělávání ap.). Jiná rozhodnutí už pro vás mohou být méně příjemná – vaši žádost zamítají nebo vám dokonce nějaké právo odebírají (např. rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, zamítnutí žádosti o přestup, o přerušení vzdělávání, o opakování ročníku, rozhodnutí o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy ap.). Pokud s takovým rozhodnutím nesouhlasíte, máte právo se proti němu odvolat. Odvolání je řádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout ještě nepravomocné rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že správní orgán vyššího stupně pak rozhodnutí ředitele školy přezkoumává, může dojít k závěru, že odvolání je důvodné, napadené rozhodnutí zruší a celou věc vrátí řediteli školy zpět k dalšímu řízení nebo rozhodne ve věci sám. Proti rozhodnutí o odvolání se pak odvolat již nelze. V oblasti školství má odvolací proces různé podoby, a to v závislosti na věci, ve které je rozhodováno.

Co musí odvolání obsahovat?

​Z odvolání musí být patrno, kdo je činí: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jiná doručovací adresa účastníka řízení – žáka, jehož se rozhodnutí ředitele školy týká.

​Dále musí být v odvolání uvedeno, jaké věci se týká, proti kterému rozhodnutí směřuje, případně co je v rozhodnutí nesprávné nebo co bylo nesprávné v řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo. Pokud v odvolání neuvedete, v jakém rozsahu rozhodnutí napadáte, pak platí, že se domáháte zrušení celého rozhodnutí.

​Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která odvolání podává. V případě, že je žák nezletilý, odvolání podává a podepíše zákonný zástupce.

​Odvolání musí obsahovat označení správního orgánu, kterému je určeno, tedy název školy, případně jméno ředitele, který rozhodnutí vydal. Ten pak může vašemu odvolání sám vyhovět, v opačném případě je povinen odvolání i s celým spisem postoupit nadřízenému správnímu úřadu, v tomto případě krajskému úřadu.

​Odvolání má odkladný účinek, což znamená, že odkládá právní moc vydaného rozhodnutí.

Rozhodnutí o odvolání je konečné, proti němu se již odvolat nelze. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno tomu, kdo se odvolal.

​Podané odvolání lze vzít zpět, pokud tak učiníte do vydání rozhodnutí odvolacího orgánu. Jestliže vezmete odvolání zpět, už je však nemůžete podat znovu. Řízení o odvolání je dnem vzetí zpět zastaveno a následující den nabývá napadené rozhodnutí právní moci.

Související legislativa