Chci individuální studijní plán

9. říjen 2023
Ostatní
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Chci individuální studijní plán

Řešení životní situace

Máte mimořádné nadání ve sportu, hudbě, tanci apod.? Vaše nadání Vám zabírá spoustu času a nemáte čas chodit pravidelně do školy?

Řediteli své školy doručíte žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu. Pokud jste nezletilý/á, tuto žádost podá a podepíše váš zákonný zástupce (např. rodič). Součástí žádosti musí být písemné doporučení školského poradenského zařízení se závěry vašeho psychologického vyšetření a vyjádření vašeho zákonného zástupce (pokud jste nezletilý/á). Ve středním nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělávací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že je sportovním reprezentantem České republiky ve sportovním odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto odvětví v ČR.

V případě vyhovění vaší žádosti, ředitel školy seznámí vaše zákonné zástupce nebo vás (pokud jste zletilý/á) se zpracovaným individuálním vzdělávacím plánem. O zamítnutí vaší žádosti vás bude písemně informovat.

Tempo ve škole se vám zdá být vražedné? Máte speciální vzdělávací potřeby?

Řediteli své školy doručíte žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu. Pokud jste nezletilý/á, tuto žádost podá a podepíše váš zákonný zástupce (např. rodič). Součástí žádosti musí být písemné doporučení školského poradenského zařízení se závěry vašeho speciálně pedagogického, případně psychologického vyšetření a vyjádření vašeho zákonného zástupce (pokud jste nezletilý/á). Dalším podkladem pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu může být doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka. V případě vyhovění vaší žádosti, ředitel školy seznámí vaše zákonné zástupce nebo vás (pokud jste zletilý/á) se zpracovaným individuálním vzdělávacím plánem. O případném zamítnutí vaší žádosti vás bude písemně informovat.

Máte jiné závažné důvody, proč nemůžete pravidelně chodit do školy?

Pokud jste žákem/žákyní střední školy nebo studentem/studentkou vyšší odborné školy, doručíte řediteli své školy žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu s uvedením, z jakých důvodů žádáte. Pokud vlastníte nějaké dokumenty, které by podpořily vaši žádost (lékařská zpráva apod.), je vhodné je přiložit k žádosti. Pokud jste nezletilý/á, tuto žádost podá a podepíše váš zákonný zástupce (např. rodič). V případě vyhovění vaší žádosti, ředitel školy seznámí vaše zákonné zástupce nebo vás (pokud jste zletilý/á) se zpracovaným individuálním vzdělávacím plánem. O případném zamítnutí vaší žádosti vás bude písemně informovat.

Další informace k tématu

​Individuální vzdělávací plán Vám může (ale také nemusí) povolit ředitel školy. Vy však k tomu musíte mít patřičné uznatelné důvody. Doporučujeme nejdříve konzultovat s ředitelem školy, případně třídním učitelem nebo výchovným poradcem.
​Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Škola přitom spolupracuje se zákonným zástupcem žáka, případně se zletilým žákem. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

Související legislativa

Důležité odkazy

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení k dalšímu vzdělávání pedagogických -pracovníků Zlín