Česko-německý fond budoucnosti podporuje školní praxe

11. Září 2019
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor článku: Martina Němcová
Česko-německý fond budoucnosti podporuje školní praxe

​​​​Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní instituce, jež je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Podepsáním Statutu českou a německou vládou byl založen dne 29. 12. 1997 jakožto nadační fond podle českého práva se sídlem v Praze.

Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci. V souladu s jeho stanovami fond poskytuje za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Partnerské projekty

V souladu s Česko-německou deklarací je podle statutu posláním Česko-německého fondu budoucnosti poskytování prostředků na financování projektů směřujících do budoucna, které jsou společným zájmem České republiky a Spolkové republiky Německo.

Základními kritérii pro posuzování projektů jsou ucelený koncept financování, kdy žadatelé a jejich partneři hradí alespoň 50% nákladů z vlastních či jiných zdrojů, stejně tak jako jednoznačně pozitivní a dlouhodobá vazba na proces česko-německého porozumění.

Oblasti projektů jsou rozděleny do následujících kategorií

  • Mládež a školy
  • Kultura
  • Dialogy a vědecké projekty
  • Publikace
  • Obnova památek
  • Sociální projekty a menšiny
  • Partnerství obcí a zájmových sdružení
  • Stipendia

Mládež a školy

Co je podporováno

Školní partnerství, setkávání skupin žáků ze základních i navazujících škol, roční studijní pobyty, odborné praxe, spolupráce mateřských škol, sportovní a kulturní aktivity ve volném čase.

Cíle

Navázání kontaktů a přátelství, prevence vzniku předsudků, zvládnutí jazyka, poznávání každodenního života v sousední zemi, nabytí zkušeností v prostředí odlišné kultury, zapojení se do obecně prospěšné činnosti, tvořivé trávení volného času.

Fond budoucnosti podporuje četná setkání skupin mládeže, školních tříd i studentů, vzdělávací akce, česko-německé školy a roční studijní pobyty, společné workcampy na různých veřejně prospěšných akcích nebo projekty umělecké spolupráce jako např. nastudování a uvedení společných koncertů nebo tanečních či divadelních představení, které napomáhají sbližovat mladé lidi i přes jazykovou bariéru.

V oblasti školství a vzdělávání se podpora Fondu budoucnosti soustřeďuje jak na podporu různých aktivit v rámci partnerství škol, tak na dlouhodobější výměnné projekty. K těm patří především roční studijní pobyty středoškoláků na školách sousední země, které jsou organizovány kancelářemi euroregionů nebo vznikly na základě soukromých iniciativ.Podporovány jsou také dlouhodobé nebo krátkodobé praxe pro učně, absolventy odborných škol nebo nezaměstnané, organizované Tandemem, koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže, dále roční pobyty mladých dobrovolných pracovníků v sousední zemi se sociálním nebo ekologickým zaměřením. Účastníci těchto projektů se jednak zdokonalí v cizím jazyce, získají ale i další důležité zkušenosti. Naučí se orientovat se v novém prostředí a toleranci vůči jiným životním podmínkám.

Jak žádat o podporu projektu

Prostřednictvím formuláře Žádost o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti, který se vyplňuje v českém i německém jazyce. Formuláře žádostí jsou ke stažení na stránkách ČNFB v sekci Podání žádosti.

Uzávěrky pro přijetí žádostí

1. čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku
2. čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku
3. čtvrtletí nebo později: do 31. března
4. čtvrtletí nebo později: do 30. června

Další informace

Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým partnerem.

Projekt by neměl trvat déle než jeden rok. Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje provozní náklady institucí.

Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně 50 % celkových nákladů na projekt. Tato výše podpory je vyhrazena projektům, které se vyznačují zvláštními partnerskými kvalitami a/nebo inovačním charakterem. Zbývající finance pro projekt musí pocházet z vlastních a/nebo jiných zdrojů.

Zdroj: Česko-německý fond budoucnosti, www.fondbudoucnosti.cz