Česká technická norma „Prevence kriminality”

20. červenec 2017
Různé
Autor/ka článku: Michal Duda
Česká technická norma „Prevence kriminality”

​Tuto normu (ČSN 73 4400:2016) vypracovala v rekordním čase Technická normalizační komise TNK 148 (za velkého přispění odborníků z MV a dalších členů Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality) jako možnou odpověď na řešení problematiky ochrany jednoho z měkkých cílů – škol a školských zařízení. Norma dále navazuje na řadu evropských norem „Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“. Zabezpečení škol a školských zařízení je v oblasti bezpečnosti jednou z hlavních priorit resortu MV.

Jedním ze stěžejních úkolů při navrhování a snižování rizika kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“) je řízení bezpečnostních rizik. Kvalitní řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání budov škol je závislé na provedení systému řízení rizik a jeho zásadním procesu posouzení. Návrh a realizace bezpečnostních opatření fyzické ochrany by měl eliminovat nebo snížit nežádoucí rizika.

Většina trestných činů ve školách je spáchána proto, že je pro pachatele snadné vstoupit do objektu či areálu, je tam možnost úkrytu, neexistuje jednoznačné vymezení veřejného a privátního prostoru, není dostatečné osvětlení, vyskytují se nevhodné architektonické úpravy a stavební řešení budov a terénu. Popisované faktory spolu s dalšími přispívají ke zranitelnosti chráněných zájmů vůči vnějším rizikům.

Posouzení rizik kriminálního a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření, je základním cílem této normy, která upravuje zásady a návrhy pro plánovače, projektanty, zřizovatele, ředitele, zaměstnance školy i další zainteresované strany.

Norma pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. Tím eliminuje fakt, že koncepční řešení bezpečnosti škol je při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci často opomíjeno.

Řízení bezpečnosti je nedílnou součástí řízení jakékoliv organizace, k problematice bezpečnosti je nutné přistupovat odpovědně, v souladu s požadavky dnešní doby a s aktuální bezpečnostní situací, což je pro obce a kraje jako zřizovatele škol základním mementem. Podstatou všech opatření je a bude zabránit tomu, aby se nepovolaná osoba dostala do objektu školy, tedy prevence!

Uvedená norma je platná i účinná od 1. září 2016.

Znění výše uvedené normy naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra nebo v přiloženém souboru.

 

CSN_73_0044-1.pdf.