Byl/a jsem vyloučen/a ze střední školy

8. leden 2024
Vyloučení
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Byl/a jsem vyloučen/a ze střední školy

Řešení životní situace

Chcete se do své školy vrátit?

Odvolání

​Pokud se domníváte, že jste byl/a ze školy vyloučen/a neoprávněně, můžete se proti rozhodnutí ředitele školy odvolat. V případě, že jste ještě nezletilý/á, odvolání podává váš zákonný zástupce. Na podání odvolání se vztahuje zákonem stanovená lhůta a tu je potřeba dodržet. Den, kdy jste rozhodnutí obdržel/a (poštou nebo jste je osobně převzal/a) se nepočítá. Dalších 15 dnů vám běží lhůta, během níž napíšete odvolání, uvedete, proti čemu se odvoláváte, případně co je podle vás v rozhodnutí ředitele nesprávné. Máte-li nějaké důkazní materiály, které by svědčily ve váš prospěch, přiložíte je k odvolání. Vše pak doručíte nejpozději v poslední den lhůty řediteli školy. Chcete-li své odvolání zaslat poštou, stanovenou lhůtu dodržíte, pokud odvolání předáte poště, stejně jako byste je předal/a řediteli školy, v poslední den lhůty. V případě, že se proti rozhodnutí ředitele neodvoláte, posledním dnem lhůty nabude rozhodnutí právní moci a následujícím dnem přestáváte být žákem/žákyní školy.

Chcete však i nadále studovat?

​V tomto případě vám doporučujeme hledat jinou školu, přičemž máte dvě možnosti. Můžete se opět přihlásit do prvního ročníku vzdělávání v rámci přijímacího řízení a začít studovat jinou školu od začátku. Informace hledejte v životní situaci Chci jít na střední školu. Pokud však nechcete ztratit roky, které už máte na střední škole odstudované, pak můžete požádat ředitele nové školy o přijetí do vyššího ročníku. Především je potřeba najít tu správnou školu. Spoustu informací najdete na Internetu, zajímavé jsou stránky www.zkola.cz s přehledem všech nabízených oborů jednotlivých škol v daném školním roce. Můžete se obrátit na odbor školství krajského úřadu, kde mají přehled o školách v kraji. I střední školy mají své webové stránky plné užitečných informací. V případě, že jste nezletilý/á, požádejte o pomoc rodiče. Další kroky podnikejte pokud možno s nimi. O možnosti přijetí do vyššího ročníku se budete muset informovat u ředitele školy, o kterou máte zájem. Nejlépe telefonicky jej kontaktujte a požádejte o schůzku. S sebou si pak přineste řádně vyplněnou přihlášku, v případě, že jste nezletilý/á, musí ji podepsat i váš zákonný zástupce. Vezměte s sebou dosavadní vysvědčení nebo jiné doklady o vašich studijních výsledcích. Připravte se na to, že ředitele školy bude jistě zajímat, proč chcete být přijat/a na jejich školu. V rámci přijímacího řízení vám ředitel může stanovit zkoušku, přičemž určí její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení. Na základě dodaných dokumentů a výsledku zkoušky ředitel rozhodne o vašem přijetí nebo nepřijetí a případně určí také ročník, do kterého budete zařazen/a.

​V případě, že již nechcete dál studovat, je na vás, abyste se rozhodl/a, co dál. V nejlepším případě si najdete nějakou práci a začnete pracovat. Pokud práci nenajdete, měl/a byste se zaevidovat na úřadu práce. Evidence na úřadu práce není povinná, avšak pokud se zaevidujete, získáváte určitá práva a povinnosti. Dokud jste byl/a žákem/žákyní školy, byl/a jste pojištěncem z titulu státu, hradil za vás pojištění stát. Od dalšího měsíce po ukončení vzdělávání již pojištěn/a nejste, a tak si pojištění musíte buď hradit sám/sama, nebo prostřednictvím úřadu práce. Ze zákona je povinné pouze zdravotní pojištění a bližší informace Vám podá Vaše zdravotní pojišťovna.

Další informace k tématu

Vyloučení žáka nebo studenta ze školy je jedním ze dvou kázeňských opatření, která mají právní důsledky pro žáka či studenta. Tím druhým kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy. Jedná se o dvě nejzávažnější opatření, která školský zákon škole při poskytování vzdělávání svěřuje. O obou kázeňských opatřeních může rozhodnout pouze ředitel školy. Tuto kompetenci nelze přenést na jiného pedagogického pracovníka školy. Tato kázeňská opatření lze uložit pouze v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem ze strany žáka nebo studenta.

Doba nabytí právní moci rozhodnutí

​Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vašem vyloučení ze školy vám zůstávají vaše práva i povinnosti. Znamená to, že máte právo, ale i povinnost chodit do školy. Den následující po dni, kdy nabude rozhodnutí o vašem vyloučení právní moci, přestáváte být žákem/žákyní školy. V případě, že se proti rozhodnutí odvoláte, odvolání má odkladný účinek, takže práva a povinnosti vám zůstávají dál až do vyřízení odvolání. Váš další osud se bude odvíjet od výsledku odvolání.

Podmínky pro vyloučení žáka

​Jaké jsou podmínky pro vyloučení žáka nebo studenta ze školy? Vyloučit ze školy lze pouze tehdy, jestliže se žák nebo student dopustil jednání, které lze kvalifikovat jako „závažné“ porušení povinností stanovených školským zákonem, školním či vnitřním řádem. Vyloučení ze školy tedy nelze využít v případě jakéhokoliv porušení povinností. Toto jednání žáka nebo studenta musí být zaviněné, což znamená, že žák či student porušil svou povinnost buď úmyslně či z nedbalosti. Posouzení závažnosti jednání je na řediteli školy. Dále platí, že žák nebo student se takového jednání dopustil při poskytování vzdělávání ve škole nebo v přímé souvislosti s ní. Důležité je, že pokud žák plní povinnou školní docházku (může to být v základní škole, střední škole nebo na konzervatoři), nemůže být ze školy vyloučen v žádném případě.

Související legislativa