Byl/a jsem podmínečně vyloučen/a ze střední školy

12. říjen 2023
Vyloučení
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Byl/a jsem podmínečně vyloučen/a ze střední školy

Řešení životní situace

Byl/a jste podmíněně vyloučen/a ze školy a chcete zjistit, jaké máte možnosti?
Vzhledem k tomu, že se jedná o podmíněné vyloučení, je třeba mít na paměti, že jste v “podmínce”, dále chodíte do školy a je potřeba se vyvarovat jakýchkoli dalších přestupků. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení Vám byla stanovena zkušební lhůta. Pokud se v průběhu této zkušební lhůty dopustíte dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy rozhodnout o Vašem vyloučení. Podstatné je, že toto další zaviněné porušení povinností již nemusí být „závažné“, ale i méně závažné.

Máte pochybnosti o tom, zda vám bylo podmíněné vyloučení uděleno oprávněně?
​Pokud máte pochybnosti o tom, zda vám bylo podmíněné vyloučení uděleno oprávněně, můžete se proti rozhodnutí ředitele školy odvolat. V případě, že jste ještě nezletilý/á, odvolání podává váš zákonný zástupce. Na podání odvolání se vztahuje zákonem stanovená lhůta a tu je potřeba dodržet. Den, kdy jste rozhodnutí obdržel/a (poštou nebo jste je osobně převzal/a), se nepočítá. Dalších 15 dnů vám běží lhůta, během níž napíšete odvolání, uvedete, proti čemu se odvoláváte, případně co je podle vás v rozhodnutí nesprávné. Máte-li nějaké důkazní materiály, přiložíte je k odvolání. Vše pak doručíte nejpozději v poslední den lhůty řediteli školy. Chcete-li své odvolání zaslat poštou, stanovenou lhůtu dodržíte, pokud odvolání předáte poště rovněž v poslední den lhůty.

Další informace k tématu

​Podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy je jedním ze dvou kázeňských opatření, která mají právní důsledky pro žáka či studenta. Tím druhým kázeňským opatřením je vyloučení žáka nebo studenta ze školy. Jedná se o dvě nejzávažnější opatření, která školský zákon škole při poskytování vzdělávání svěřuje. O obou kázeňských opatřeních může rozhodnout pouze ředitel školy. Tuto kompetenci nelze přenést na jiného pedagogického pracovníka školy. Tato kázeňská opatření lze uložit pouze v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, školním nebo vnitřním řádem ze strany žáka nebo studenta.

Související legislativa

Mohlo by vás zajímat

Zkušební lhůta
​Zkušební lhůta, kterou ředitel školy stanoví v rozhodnutí o podmíněném vyloučení, nesmí být delší než 1 rok (kalendářní). Podmínkou pro uložení tohoto kázeňského opatření je, že ze strany žáka nebo studenta došlo k závažnému zaviněnému porušení povinností stanovených školským zákonem,  školním nebo vnitřním řádem. Jedná se tedy buď o porušení povinností vyplývajících přímo ze školského zákona, nebo o porušení ustanovení školního či vnitřního řádu. Žák nebo student se takového jednání musí dopustit při poskytování vzdělávání ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Zaviněné jednání znamená, že žák či student porušil svou povinnost buď úmyslně či z nedbalosti. Mimo jiné platí, že pokud žák plní povinnou školní docházku (může to být v základní škole, střední škole nebo na konzervatoři), nemůže být ze školy v žádném případě podmíněně vyloučen.

Doplňující informace

Některá jednání žáka nebo studenta školský zákon jednoznačně označuje za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Jedná se o zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo vůči ostatním žákům (studentům). To znamená, že pokud se žák nebo student dopustí takového jednání, může ředitel školy vždy tohoto žáka nebo studenta podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy. I v tomto případě však platí, že žák nebo student se takového jednání musí dopustit ve škole nebo v přímé souvislosti s ní.