Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Praktická sestra - denní

Skupina: Zdravotnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 53-41-M/03
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 0 Kč
Přijímaných: 60
Praktická sestra - denní
Popis

Absolvent oboru Praktická sestra získá kromě širšího všeobecného vzdělání také odborné zdravotnické znalosti a dovednosti. Po ukončení studia tohoto oboru jsou žáci připraveni pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem, dle platné legislativy o nelékařských povoláních. Dále získají kompetence k podílení se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Získají způsobilost a připravenost jak k výkonu zdravotnického pracovníka ve zdravotnických a sociálních zařízeních, tak k dalšímu studiu. Ve všech předmětech je kladen důraz na formování osobnosti žáka, péči o vlastní zdraví, mravní a charakterové vlastnosti a pozitivní hodnotovou orientaci žáka.

Podmínky přijetí
Uchazeč musí prokázat úspěšné splnění povinné docházky a musí splnit podmínky přijímacího řízení. Veškeré aktuální informace jsou k dispozici zde.​
Učební plány

Viz školní vzdělávací program oboru Praktická sestra, který naleznete zde. tč. připravujeme!!

Profil absolventa

Absolventi tohoto oboru jsou schopni zastat ošetřovatelskou péči na lůžkových provozech nemocnic a klinických pracovištích, v ambulantní sféře praktických a speciálních lékařských ordinací, ve sféře domácí ošetřovatelské péče, v zařízeních sociální péče a služeb - např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, v zařízeních pro seniory, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením aj. Své dovednosti a znalosti mohou v nemalé míře uplatnit také v oblasti pracovních pozic zdravotně sociálních služeb v zahraničí. Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se mohou absolventi rovněž ucházet o vzdělávání na vyšších odborných školách, vysokých školách a univerzitách za stejných podmínek jako absolventi ostatních středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.

Úspěchy školy v tomto oboru

Absolventi tohoto oboru jsou na svých pracovištích vysoce ceněni pro své  praktické dovednosti a po zapracování, tzv. nástupní praxi, jsou schopni zastat zodpovědnou ošetřovatelskou péči na lůžkových provozech nemocnic a klinických pracovištích, v ambulantní sféře praktických a speciálních lékařských ordinací.  Své dovednosti a znalosti uplatní v nemalé míře také v oblasti pracovních pozic zdravotně sociálních služeb v zahraničí.

Kromě všeobecně-vzdělávacích předmětů se budou žáci rovněž učit:

- v profilových předmětech všem potřebným odborným znalostem a praktickým dovednostem, které mohou následně uplatnit při ošetřování nemocných v reálných podmínkách jednotlivých oddělení nemocnice při praktickém vyučování:

- dovednostem zvládání ošetřovatelských postupů

- užívání odborné terminologie

- komunikačním dovednostem

- profesním postojům a návykům

- znalosti anglického jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace, s ohledem na jeho univerzálnost při komunikaci s cizinci a na jeho prioritu použití ve zdravotnických oborech

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce se sociálními partnery je zaměřena především na zajištění praxe a charitativní aktivity pro organizace a sdružení se zdravotně sociálním zaměřením. Hlavním partnerem je Uherskohradišťská nemocnice a.s., kde je praktické vyučování realizováno zpravidla na  odděleních chirurgického a interního zaměření – na interně, chirurgii, traumatologii, neurologii, gynekologii; dále na odděleních následné péče a v ambulantním provozu.

Dalšími našimi partnery jsou pracoviště sociálních služeb Zlínského kraje, ordinace lékařů a speciální klinická pracoviště regionu. V nemalé míře dále spolupracujeme s Českým červeným křížem, Integrovaným systémem záchranné zdravotnické služby ZL kraje, Základní školou a Mateřskou školou speciální v UH, Centrem ekologické výchovy Žabka, Tyfloservisem Zlín, s Domovy dětí a mládeže, se základními školami v regionu aj.