Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Jezdec a chovatel koní

Skupina: Zemědělství

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 41-53-H/02
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 30
Jezdec a chovatel koní
Popis

Tříletý obor vzdělání určený pro chlapce i dívky. Základní podmínkou je dobrý zdravotní stav a tělesná zdatnost. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží výuční list.

Obor připravuje pracovníky s kvalifikací pro dělnická povolání v chovu koní, to znamená ošetřovatel všech kategorií koní, jezdec a kočí. Obor je jediný na Moravě a jeho absolventům dává široké možnosti uplatnění v rámci České republiky, ale i v zahraničí.


V teorii vedle všeobecně vzdělávacích předmětů, kde se žáci učí také jednomu cizímu jazyku, získávají potřebné odborné dovednosti v předmětech, mezi které se řadí základy chovu hospodářských zvířat, výživa a krmivářství, chov koní, teorie jízdy, dostihový řád, životospráva jezdce a další.

Výuka oboru byla zahájena ve školním roce 1991/1992. Odborný výcvik probíhá na několika pracovištích. V říjnu 1995 bylo otevřeno nové pracoviště HUBERTCENTRUM Kroměříž, vybudované z původní veterinární nemocnice v Kroměříži, kde se žáci učí základům ošetřování a krmení koní, veterinárního ošetření koní, základům podkovářství a jezdeckému výcviku. Na odloučeném pracovišti v Zemském Hřebčinci Tlumačov se žáci učí druhům zápřeže, probíhá zde výcvik klusáků a remontní výcvik. V odloučeném pracovišti Hřebčín Napajedla a.s. je zabezpečena výuka při odchovu hříbat, chovu anglického plnokrevníka a dostihový řád. Po celou dobu výuky se žáci podílejí na pořádání a organizaci jezdeckých dnů v Zemském Hřebčinci Tlumačov včetně aukcí a přehlídek. Dále se podílí na akci „Chovatelský den“ v hřebčíně Napajedla a.s.


Absolventi oboru nacházejí uplatnění na všech pracovištích chovu koní jako ošetřovatelé koní, kočí a jezdci. 


Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou a získat úplné střední vzdělání. Mohou též studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
Podmínky přijetí

Do oborů středního vzdělání H s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

29-53-H/01 Pekař
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 
66-51-H/01 Prodavač
   

  • zaměření prodavač
  • zaměření prodavač – florista

Kritéria přijetí

  • Ukončení povinné školní docházky.
  • Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového výsledného průměru vysvědčení ZŠ za poslední tři pololetí.
  • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.
Učební plány

Viz příloha

    

                                                                                                 

 

Profil absolventa

Absolvent se uplatní zejména v povoláních jezdec, ošetřovatel a chovatel koní, a to

 nejen v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, ale i v lesním

hospodářství, rekreačním a hipporehabilitačním ježdění, agroturistice, podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov koní.

● Absolvent se realizuje v oblasti sportovního nebo dostihového ježdění, chovu koní a odchovu hříbat.

● Absolvent je připraven pro práci v jízdárnách, sportovních stájích, plemenářských zařízeních i pro soukromé podnikání v zemědělství.

● Absolvent se profesně vzdělává do náročných funkcí cvičitelů, trenérů a vedoucích jízdárenských provozů.

● Absolvent zná obsluhu strojů a zařízení běžně používaných při provozu ve stájích.

● Absolvent realizuje pracovní činnost tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak přispíval k jeho zlepšování.​

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

Škola  spolupracuje  se smluvními pracovišti,  firmami při zajišťování praxí a exkurzí žáků v jejich provozech, účastí učitelů na odborných seminářích firem.

Pro obor vzdělání Jezdec a chovatel koní je sociální partner zastupující ředitelka Hřebčína Napajedla Martina Hradilová, která se podílela na tvorbě jednotného zadání závěrečných zkoušek pro tento obor a na konci školního roku se pravidelně účastní ústní závěrečné zkoušky.

Velmi dobrá spolupráce je také  s vedením Hřebčína Napajedla a.s., jehož majitelem je firma SYGNUM, s.r.o. a vedením pracoviště v Zemském Hřebčinci Tlumačov s. p.

Sociální partner doporučuje klást důraz na to, aby se žáci uměli orientovat v nových technologiích v chovu koní, chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, znali nejvýznamnější firmy, jejich nabídky a zaměření.

Na jeho doporučení jsme zařadili do odborných předmětů zejména tuto problematiku:

-  aby se žáci uměli orientovat v novinkách nové technologie, 

-  aby znali nejvýznamnější chovy koní, jejich nabídky, zaměření a novinky v technologiích v chovech koní.