Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Pekař

Skupina: Potravinářství

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 25-53-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ano
Školné: Ne
Přijímaných: 15
Pekař
Popis

 Od 1. 9. 2014 je díky podpoře z rozpočtu Zlínského kraje tento obor zařazen do systému podpory řemesel v odborném školství, počínaje prvními ročníky - znamená to, že žáci dostávají stipendium.

Tento tříletý učební obor je určený pro chlapce i dívky. Základní podmínkou je odpovídající zdravotní stav. Žáci musí být držiteli potravinářského průkazu. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží výuční list.
Po ukončení přípravy se absolvent umí správně a samostatně orientovat v celé oblasti pekárenské výroby, chápe základní technologické postupy výrobků, běžně pracuje s technologickou dokumentací, rozeznává základní suroviny používané v pekárenské výrobě a umí si vypočítat jejich potřebné množství pro danou výrobu. Vede evidenci o své práci. Zná základy ruční výroby a umí obsluhovat strojní zařízení na výrobu pekárenských výrobků. Umí si připravit pro výkon pracovních činností potřebné nástroje a stroje, které zároveň dovede seřídit, a provádí na nich i základní běžnou údržbu.
Teoretická výuka poskytuje žákům vzdělání ve všeobecných i odborných předmětech. Odborné znalosti získávají žáci v předmětech technologie, suroviny, stroje a zařízení a ekonomika.
Na teoretické vyučování navazuje odborný výcvik, který probíhá ve školní pekárně a v pekárnách regionu Kroměřížska. Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, na kterých dosahují vynikajících výsledků.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu „podnikání“ ukončeném maturitní zkouškou a získat úplné střední vzdělání.
 
Absolventi oboru pekař nacházejí uplatnění při vykonávání kvalifikovaných prací v pekárenských zařízeních.

 

Podmínky přijetí

Do oborů středního vzdělání H s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.


29-53-H/01 Pekař
 

Kritéria přijetí

  • Ukončení povinné školní docházky.
  • Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání, celkového výsledného průměru vysvědčení ZŠ za poslední tři pololetí.
  • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT a cizí jazyk.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

 

Učební plány

​Viz příloha

Profil absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků.

 

Absolvent zpracovává základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků.

 

Absolvent řídí technologické procesy při výrobě chleba a běžného a jemného pečiva.

 

Absolvent zná obsluhu, základní seřízení a údržbu strojů a zařízení v pekárnách.

 

Absolvent se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů

 

pro absolventy tříletých učebních oborů, případně po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu vysokoškolském. Absolvent je po nezbytném zapracování rovněž připraven pro podnikatelskou činnost

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery