Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Gastronomie - Kuchař -číšník pro wellness

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-41-L/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 15
Gastronomie - Kuchař -číšník pro wellness
Popis

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

· ve středních technickohospodářských funkcích ve vegetariánských restauracích, wellness centrech, v hotelových, balneo nebo lázeňských provozech a také ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.

· je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele; absolvent může po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu vysokoškolském

Podmínky přijetí

Kritéria přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení

 

1Pro obory ukončené maturitní zkouškou (obory 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-41-L/01 Gastronomie a 64-41-L/51 Podnikání - nástavbové studium)

 

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy, případně na dva obory vzdělání v rámci jedné školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.

 

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce z vážných důvodů (např. zdravotních) nedostaví a podá řediteli školy do tří dnů písemnou omluvu, bude mít možnost konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

 

Do oborů ukončených maturitní zkouškou budou přijímáni uchazeči do stanoveného počtu podle pořadí, které bude stanoveno z výsledků přijímací zkoušky (váha 60% - 30% ČJ a 30% Mat) a výsledků předchozího vzdělání (váha 40%), přičemž žádný předmět nesmí být na posledním vysvědčení hodnocen stupněm nedostatečný (nutná podmínka pro přijetí).

Další skutečnosti zohledňované při přijímacím řízení:

 

Poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce:

Uchazeči, kteří mají nárok na poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce, uvedou toto v přihlášce a přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

 

Celkové výsledky přijímacího řízení budou sestaveny v souladu s kritérii uvedenými v § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Ukázkové testy jsou již nyní k dispozici na webových stránkách CERMATu. Podrobné informace o přijímacím řízení na Informačním a vzdělávacím portálu Zlínského kraje zkola.cz

 

 

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání na jejich žádost promíjí test z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem a uchazeči přidělí v souladu s jeho aktuálním výkonem počet bodů, který odpovídá úrovni znalostí z českého jazyka.

 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami musí předložit k přihlášce o studium odborný posudek školského poradenského zařízení s doporučením vhodného postupu při přijímacím řízení. Každý případ bude pak posuzován individuálně a případně konzultován s příslušným školským poradenským zařízením.

 


 

Učební plány

 


Profil absolventa

Uchazeči byli pro školní rok  přijímáni do oboru 65-41-L/01 Gastronomie - Kuchař- číšník podle pořadí, které bylo určené součtem bodů, získaných hodnocením přijímacích zkoušek s váhou 50 % a hodnocením prospěchu z pololetí 9. třídy ZŠ, nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia s váhou 50 %. Za bodové hodnocení se vždy považuje pořadí umístění uchazeče. V případě druhého stupně z chování se k pořadí hodnocení prospěchu připočítá hodnota 30, v případě třetího stupně z chování hodnota 50. 

Uchazeči, kteří nedosáhli výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů: z matematiky alespoň 5 bodů, nebo z českého jazyka a literatury alespoň 5 bodů, nebyli přijati.

 

Více info: http://www.hskm.cz/cz/prijimaci-rizeni/1-kolo-prijimaciho-rizeni.html​

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery