Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Podnikání

Skupina: Podnikání a management

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 64-41-L/51
Období: 2019/2020
Délka: 2
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 30
Podnikání
Popis

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen i na zvýšení jazykově komunikativních dovedností.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi studijního oboru podnikání budou zabývat, jsou manažerské a marketingové činnosti ve firmě či společnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem, činnosti zabezpečující finanční hospodaření firmy či společnosti, jako je například účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. Do učebního plánu je zařazeno také odborné vzdělávání a to v předmětu zbožíznalství.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.​
Podmínky přijetí

Kritéria přijetí

  • Obor je určen pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v délce 3 roky denního studia.
  • Výsledky jednotné přijímací zkoušky se konají z MAT a ČJL. Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů. Pokud koná uchazeč jednotnou zkoušku v obou termínech, do celkového hodnocení se započítává vždy lepší výsledek.
  • V 1. termínu konají přijímací zkoušku uchazeči na škole, kterou uvedli na 1. místě v  přihlášce, 2. termín přijímací zkoušky je pak určen pro školy uvedené na 2. místě.
  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží ředitelce školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) dle §16 odst. 4 obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
  • Výsledky hodnocení předchozího vzdělávání na SŠ (průměrný prospěch závěrečného vysvědčení 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku).
  • Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr SŠ a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce, přičemž při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 2/3 přijímací zkoušky váha podílu jednotné přijímací zkoušky a 1/3 průměr ze SŠ (2,50 x průměr) x 50.
  • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední známka z předmětů v tomto pořadí: MAT, ČJL a ANJ.
  • Pokud žák nezíská výuční list, nemůže se stát řádným studentem nástavbového studia. Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí nenabývá účinnosti.
  • Doklad o získání středního vzdělání s výučním listem předloží uchazeč do 27. 6. 2019.
  • Přijetí je podmíněné otevřením třídy s minimálním počtem přijatých uchazečů 12. Maximální průměr prospěchu ve výsledku předchozího vzdělání je stanoven na průměr 2,5, přičemž v případě, že je žák z určitého předmětu nehodnocen, je mu z tohoto předmětu započítána známka nedostatečná.
 
Učební plány
Viz příloha
Profil absolventa

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a

administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy

 

především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Žák je zároveň připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního managementu.​

 

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery