Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-51-E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 14
Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce
Popis

Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, zejména v profesi kuchař.

Absolvent ŠVP kuchařské práce disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných prací při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů. Uplatní se jako kuchař ve výrobních zařízeních od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu, až po expedici hotového výrobku ve velkých, středně velkých i malých provozech, dále v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách jídel a knedlíků. Bude schopen připravovat jednoduché teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů a nápoje. 
Odborné vzdělávání se skládá z učiva praktického charakteru, které je obsaženo v předmětu odborný výcvik a učiva teoretického charakteru, obsaženého v předmětech potraviny a výživa, gastronomická technologie, stolničení, gastronomická zařízení společenská výchova a hospodářské výpočty.
Odborná příprava má těžiště v přípravě pro výkon kuchařských prací. ​

Podmínky přijetí

Obory středního vzdělání E s výučním listem – tříleté

Do oborů středního vzdělání se závěrečnou zkouškou se přijímací zkoušky nekonají.

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

  • zaměření kuchařské práce

Kritéria přijetí

  • Tyto obory jsou určeny pro uchazeče vycházející z nižších ročníků základní školy a žáky s doporučením školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona (druhý a vyšší stupeň podpůrných opatření).
  • V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů budou přednostně přijímáni uchazeči s podpůrnými opatřeními.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.


Učební plány

Počet týdenních vyučovacích hodin

      1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

a) Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura                                    1             1             1            3

Matematika                                                         1             1             1            3

Občanská výchova                                            1             1             1             3

Tělesná výchova                                                2             2             2             6

Zdravotní výchova                                             1             0             0             1

Informatika                                                          1             1             1             3

b) Odborné předměty

Gastronomické technologie                            3             3             3             9

Potraviny a výţiva                                              2             2             2             6

Gastronomická zařízení                                   1             1             1             3

Stolničení                                                            0             1             1             2

Společenská výchova                                      1             0             0             1

Hospodářské výpočty                                       0             0,5         0           0,5

Odborný výcvik                                                18           19,5       21         58,5

CELKEM                                                            32           33          34           99

Profil absolventa

 

Absolvent ŠVP kuchařské práce disponuje kompetencemi příslušnými pro výkon odborných prací při přípravě a odbytu pokrmů a nápojů. Uplatní se jako kuchař ve výrobních zařízeních od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu, až po expedici hotového výrobku ve velkých, středně velkých i malých provozech, dále v provozovnách rychlého občerstvení, ve výrobnách jídel a knedlíků. Bude schopen připravovat jednoduché teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů a nápoje.

 

Absolvent se může po absolvování ucházet o přijetí do dalších příbuzných učebních oborů.​

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery