Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Hotelnictví - Hotelnictví a cestovní ruch

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-42-M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 60
Hotelnictví - Hotelnictví a cestovní ruch
Popis

Čtyřletý studijní obor pro chlapce i dívky. Základní podmínkou je odpovídající zdravotní stav, protože všichni žáci musí být držiteli potravinářského průkazu. Příprava je ukončena maturitní zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží maturitní vysvědčení.

Studijní obor připravuje žáky na zvládnutí prací v oblasti technologie přípravy pokrmů, techniky obsluhy, manažerské činnosti, techniky cestovního ruchu. Žáci si osvojí chování ve styku s hostem.


Výuka poskytuje žákům vzdělání ve všeobecných i odborných předmětech. Velký důraz je kladen na cizí jazyky. Žáci se učí povinně anglický jazyk a druhý jazyk si zvolí sami. Mohou se rozhodnout mezi německým, francouzským,španělským, ruským a italským jazykem. Ve druhém ročníku si mohou vybrat ještě třetí cizí jazyk (francouzský, italský, ruský, německý, španělský).  Odborné znalosti získávají žáci v oblastech gastronomických, cestovního ruchu a ekonomie.

Na teoretické vyučování navazuje praxe, která se dělí na odbornou, již vykonávají žáci o prázdninách v hotelích nebo cestovních kancelářích podle vlastního výběru a po schválení školou, a učební, probíhající ve třetím a čtvrtém ročníku vždy čtrnáct dní v každém pololetí. Praxe probíhá v hotelích v České republice, např.: Hotel VEGA Pozlovice, hotely společnosti Lázně  Luhačovice a dalších. Nedílnou součástí výuky jsou zahraniční praxe a stáže, ať už v rámci programů Leonardo da Vinc.  ve spolupráci s německou organizací ZIHOGA nebo dalšími subjekty. Žáci vyjíždějí do Německa, Francie, Itálie, Španělska a Řecka, připravujeme spolupráci s dalšími zeměmi.

Škola umožňuje žákům nadstandardní formy výuky - barmanský, baristický, sommeliérský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání do ovoce a zeleniny. Tyto kurzy nejsou hrazeny školou. Nadaní a zruční žáci se pak účastní různých soutěží.

Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole, uplatnění nacházejí ve špičkových hotelích nejen v České republice, ale i v zahraničí, a v cestovních kancelářích.

 
Podmínky přijetí

Kritéria přijetí

  • Studijní obory jsou určeny žákům se základním vzděláním (úspěšně ukončený 9. ročník ZŠ nebo příslušný ročník víceletého gymnázia).
  • Výsledky jednotné přijímací zkoušky (písemné testy se konají z MAT a ČJL). Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů. Pokud koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.
  • V 1. termínu konají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedli na  1. místě v přihlášce, 2. termín jednotné přijímací zkoušky je pak určen pro školy uvedené na 2. místě.
  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží ředitelce školy současně s přihláškou platné doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) dle §16 odst. 4 obsahující podpůrná opatření, mají nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
  • Uchazeč musí být hodnocen v 8. i 9. ročníku ZŠ „prospěl“.
  • Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pololetí z 9. ročníku) a výsledným počtem bodů získaných při jednotné přijímací zkoušce, přičemž váha podílu jednotné přijímací zkoušky při celkovém hodnocení uchazeče tvoří 2/3 přijímací zkoušky a 1/3 tvoří průměr ZŠ. Vzoreček pro výpočet bodového ohodnocení ze ZŠ (2,00 x průměr) x 50 = bodové ohodnocení.
  • V případě shodného počtu bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí uchazečů poslední známka z předmětů v tomto pořadí: ČJL, MAT, ANJ a vyšší bodová úspěšnost u jednotné přijímací zkoušky z MAT – část  B.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.
Učební plány

Viz příloha

Profil absolventa

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

 

1. V oblasti pohostinství a hotelového provozu může absolvent pracovat ve všech druzích restauračních a hotelových středisek (např. restaurace, kavárna, bar, hotel, penzion....). Je schopen pracovat na všech úsecích (recepce, stravovací a ubytovací úsek, úsek služeb a další). Žák je připraven zastávat pracovní pozici na úrovni středního managementu.

 

 2. V oblasti cestovního ruchu je žák připravován pro práci v cestovní kanceláři nebo agentuře. Je schopen provádět téměř veškeré činnosti, které souvisí s provozem těchto zařízení. Je schopen připravit pro klienty zájezd se všemi náležitostmi, částečně je schopen pracovat i jako průvodce.​​

 ​

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

Sociálními partnery oboru hotelnictví jsou především hotely vyšších kategorií, kde žáci vykonávají povinnou učební praxi – např. hotely společnosti Lázně Luhačovice – hotel Palace, Alexandria a Jurkovičův dům, dále je naším dlouholetým partnerem hotel Vega v Pozlovicích, kde pracuje již řada našich absolventů. Dalším z hotelů je nově zrekonstruovaný a otevřený  hotel Morava také v Luhačovicích Pro spolupráci vybíríme vždy hotely s různorodou klientelou a nabídkou služeb, aby měli žáci možnost poznat co nejširší spektrum  zákazníků i služeb. Během roku spolupracujeme s dalšími hotely v regionu.
Máme i řadu zahraničních partnerů   - např. hotely v Binzu v Německu,  v Semmeringu v Rakousku, v  Alcossebre ve Španělsku, v Bardolinuv Itálii, v Savojských Alpách ve Francii, školu v Polsku a další.​