Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Podnikání

Skupina: Podnikání a management

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 64-41-L/51
Období: 2016/2017
Délka: 3
Forma studia: Dálková
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 10000,- Kč za školní rok
Přijímaných: 50
Podnikání
Popis
V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Cílem všech odborných předmětů je poskytnout žákům dostatečné znalosti o podnikání a naučit je tyto znalosti využívat v situacích, se kterými se budou jako zaměstnanci a podnikatelé setkávat. Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.
Podmínky přijetí

​Jedná se o nástavbové studium, tedy pouze pro uchazeče s výučním listem nebo pro ty, kteří výuční list v daném školním roce získají (v případě přijetí jej doloží při nástupu do školy).

Průměrný prospěch

- průměrný prospěch se započítává z 1. klasifikační období a 2. klasifikační období (2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku)
- žák s průměrem do 1,5 (včetně) získá 50 bodů
- žák s průměrem do 2,0 (včetně) získá 40 bodů
- žák s průměrem do 2,5 (včetně) získá 30 bodů
- žák s průměrem nad 2,5 získá 20 bodů

Známky z předmětů

- od celkového skóre se odpočítávájí známky z předmětů cizí jazyk, český jazyk (vždy za oba ročníky)
- za známku 1 a 2 se body neodečítají
- za známku 3 se odečítají 3 body (cizí jazyk, český jazyk)
- za známku 4 se odečítá 6 bodů (cizí jazyk, český jazyk)
Učební plány

​Učební plán oboru najdete na stránkách školy v sekci STUDIJNÍ OBORY​.

Profil absolventa

​Absolvent se vyznačuje tím, že:
- provádí administrativní činnost potřebnou pro oblast podnikání, státní správu a pracovněprávní vztahy ručně i za pomocí informačních a komunikačních technologií stylisticky věcně a jazykově správně,
- ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti,
- pracuje s osobním počítačem s běžným i aplikačním programovým vybavením, komunikuje elektronickou poštou,
chápe ekonomické jevy a procesy v podmínkách tržního hospodářství a dokáže vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku,
- rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, administrativních a etických aspektech soukromého podnikání,
- plánuje a posuzuje podnikatelský záměr, zvažuje podnikatelské riziko,
- orientuje se v právních normách pracovněprávních vztahů, zná povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatelů,
- používá efektivně znalosti z oblasti marketingu, v rámci marketingového průzkumu provádí sběr a analýzu dat a navrhuje vhodnou marketingovou strategii podniku,
dovede specifikovat manažerské dovednosti potřebné při řízení podniku,
- orientuje se v dodavatelsko-odběratelských vztazích, provádí výběr obchodních partnerů,
- zpracovává písemnosti a doklady související s pohybem majetku a závazků podniku, eviduje a účtuje hotovostní a bezhotovostní operace podniku,
- nakládá ekonomicky s materiály, energiemi, odpady a jinými látkami, provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob,
- vede účetnictví a daňovou evidenci, provádí výpočty odpisů, sestavuje a provádí účetní uzávěrku,
- provádí mzdové výpočty a výpočty odvodů z mezd (sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů),
- zná principy tvorby cen, sestavuje cenové kalkulace, počítá celkové náklady, výnosy a hospodářský výsledek.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Úspěchy školy naleznete na stránkách školy http://www.strednihotelova.cz v sekci Novinky a v archivech novinek.

Spolupráce se sociálními partnery

​Hlavním partnerem školy je firma Tescoma. Mezi oficiální partnery školy patří město Zlín, Asociace hotelů a restaurací České republiky, Česká barmanská asociace a mnoho dalších subjektů, s nimiž škola spolupracuje v rámci zajišťování odborné praxe.