Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Veřejnosprávní činnost

Skupina: Právo a veřejná správa

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 68-43-M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: ne
Přijímaných: 30
Veřejnosprávní činnost
Popis

​Obor vzdělání Veřejnoprávní činnost je určen pro profesní přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti státní správy a samosprávy. Obecným cílem je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce, schopných poskytovat kvalifikovanou a kvalitní práci při výkonu ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí a měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy, zejména těch, které mají sídlo v regionu školy. Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení.

Podmínky přijetí

​Do oboru Veřejnosprávní činnost jsou přijímáni uchazeči po jednotné přijímací zkoušce
(§ 60, odst. 5 zákona 561/2004 Sb., /školský zákon/, ve znění zákona č. 178/2016 Sb.,
po absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika, v 1. kole přijímacího řízení.
Do oboru Veřejnosprávní činnost jsou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni uchazeči
do stanoveného počtu podle pořadí, které je stanoveno z výsledků jednotných testů – váha
60% (30% ČJ a 30% Mat) a výsledků předchozího vzdělání (váha 40%) s nejnižším počtem bodů 45, na základě studijních výsledků z předcházejícího studia – ze ZŠ (hodnocení bude vypočteno aritmetickým průměrem na základě průměrného prospěchu žáků na vysvědčeních z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy), s doporučením školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, s dostatečným počtem uchazečů o studium. Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce z vážných důvodů nedostaví a podá řediteli školy do tří dnů písemnou omluvu, bude mít možnost konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.  

Učební plány

​Studium je organizováno jako 4 leté v denní formě vzdělávání. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů, které se dále dělí na všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty. V rámci odborných předmětů jsou zařazeny tyto předměty: Ekonomika, Marketing, Management, Právo, Účetnictví a daně, Písemná a ústní komunikace a Učební praxe. Žák se účastní i odborné praxe, kterou vykonává na konci 3. ročníku v rozsahu 4 týdny. Tato praxe je realizována ve vybraných firmách. O průběhu praxe si žáci vedou záznamy.

Profil absolventa

​Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné středoškolské vzdělání, které vytváří předpoklady pro pokračování ve studiu na vysoké škole zejména v oblasti státní správy a samosprávy. Dále se absolventi se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy. Zajišťují odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru. V rámci některých odborných předmětů získá i širší vědomosti o problematice Evropské unie, zejména z pohledu organizačního a legislativního.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Většina absolventů se uplatní na trhu práce a několik z nich pokračuje v dalším studiu.
Spolupráce se sociálními partnery
Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Mezi hlavní sociální partnery patří především firmy a instituce, ve kterých probíhají praxe žáků a ve kterých pracují absolventi školy.

Spolupráce se sociálními partnery

​Sociální partneři pomáhají vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů zejména tím, že zprostředkovávají nejnovější praktické informace a zkušenosti, jak pro učitele, tak přímo pro žáky.