Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Gymnázium

Skupina: Gymnázia a lycea

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 79-41-K/41
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 60
Gymnázium
Popis

​Cílem vzdělávání je vybavit naše žáky klíčovými kompetencemi, všeobecným rozhledem, systematickou a vyváženou strukturou vědění. Získané poznatky umožňí žákům dále rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti při úspěšném vysokoškolském studiu, studiu v zahraničí a také v procesu celoživotního vzdělávání.

Podmínky přijetí

 1. ukončené základní vzdělání

 2. hodnotí se prospěch ve vybraných předmětech (český jazyk, anglický jazyk, matematika, dejepis, občanská výchova, zeměpis, fyzika, chemie, biologie) ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy

 3. složení jednotné přijímací zkoušky a zisk celkového počtu bodů opravňující k přijetí. Jednotná přijímací zkouška je složena z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky 

 4. hodnotí se i úspěšná účast v olympiádách a soutěžích, dlouhodobá sportovní a kulturní činnost a účast v soutěži Chemie objektivem

 5. podrobnější informace o aktuálních kritériích přijímacího řízení najdete na www.sosgsm.cz

Učební plány
Učební plány oboru Gymnázium
Profil absolventa
 • je vybaven znalostmi a dovednostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP G ve všech vzdělávacích oblastech

 • má vytvořené pevné studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat

 • dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich

 • je vybaven znalostmi, které odpovídají a v některých vzdělávacích oblastech převyšují požadavky RVP G a je tak připraven ke studiu na vysoké škole dle svého výběru, možnosti profilace formou volitelných předmětů umožňuje žákům kvalitní přípravu na jakýkoli typ vysoké školy

 • absolvent během studia získá návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci, pro práci s více zdroji informací, týmovou práci, způsobilost prezentace výsledků, schopnost diskuse

 • návyky a dovednosti absolventů mají trvalý charakter

 • absolvent je připraven a má možnost složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka

Úspěchy školy v tomto oboru

​Naši žáci se pravidelně účastní okresních a krajských kol SOČ. Během 15 let existence našeho gymnázia se naši žáci 6x probojovali do celostátního kola SOČ. Sklidili jsme úspěchy i v jazykových olympiádách (francouzština, němčina) na krajské i celostátni úrovni. Jelikož podporujeme sport, pravidelně zaznamenáváme úspěchy i na tomto poli. Jsme jedinou školou v České republice, která je zařazena do mezinárodní sítě CertiLingua (projekt cizojazyčného vzdělávání ve všeobecně-vzdělávacích předmětech).

Spolupráce se sociálními partnery
 • Obecně prospěšná společnost SOŠ a Gymnázia Staré Město

 • Sdružení rodičů a přátel školy

 • Rada školy

 • Pedagogicko-psychologická poradna

 • Městský úřad ve Starém Městě

 • Kino Hvězda, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum a Městská knihovna B. B. Buchlovana