Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Obchodní akademie

Skupina: Ekonomika a administrativa

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 63-41-M/02
Období: 2019/2020
Délka: 5
Forma studia: Distanční
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných: 5
Obchodní akademie
Popis

Záměrem vzdělávání v oboru obchodní akademie je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, to je poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převažují metody aktivizující, kterými je žák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí.

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celých pět let žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a jednoho cizího jazyka. Je tak vytvořen dostatečný prostor pro zvládnutí prvního cizího jazyka na úrovni odpovídající požadavkům maturitní zkoušky.

Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Mimo výuky předmětů informační technologie a písemné a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, například statistika a účetnictví. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů.

Výuka je přiměřeně doplněna samostatnými pracemi žáků formou referátů, ve vyšších ročnících také formou individuálních projektů.

Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně.

Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí.

Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenosti pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy a reakci sociálních partnerů.

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdělávání. Jde převážně o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a metody prověřování. Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, jen při práci s počítačem se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře.

V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. 

Podmínky přijetí
Jednotné řijímací testy - ČJ a MAT
Výsledky vzdělávání z 8. a 9. ročníku ZŠ
Učební plány


Profil absolventa
Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikání.
Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery
Obchodní akademie Kroměříž spolupracuje přibližně se 100 zaměstnavateli Zlínského kraje, dále s VŠE Praha, zahraniční partneři jsou z UK, Polska a Rakouska